ข้อมูลด้านการวิจัย

ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย download
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการระบาด ในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการเรียนการสอนแบบปกติ อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีทั่วไป โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อช่วยเพื่อนของนักศึกษาสาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคเหา ในโรงเรียนนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ
ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ
ภาวะสุขภาพทางกายและทางสังคมของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสต์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย
ภาวะสุขภาพทางจิตและจิตวิญญาณของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ
ระดับความเครียดของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ
ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ตับ บริเวณลุ่มน้ำกก อำเภอเมื่อง จังหวัดเชียงราย อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ