แหล่งการเรียนรู้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8221(ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ 1)

8223(ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ 2)

ห้องปฏิบัติการชีวเคมี

ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ห้อง8213(Active Lerning)

ห้อง8211(ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ห้อง LRC(ห้องสมุด)