ข่าวประกาศทุน

# ชื่อเอกสาร download
1 ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
2 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
3 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๘
4 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
5 การประกาศโจทย์วิจัย ปีงบประมาณ 2558 (รอบแรก)
6 ประชาสัมพันธ์วารสารเพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัย ส่งผลงานทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่
7 ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(HERP)
8 ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "ตามแนวพระราชดำริ" ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๘