เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร download
รายละเอียดข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ประจำปีการศึกษา-2564
ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2562
ระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
รายงานผลการดำเนินงาน-ประจำปีการศึกษา-2560
รายงานผลการดำเนินงาน-ประจำปีการศึกษา-2559
ข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน
รูปแบบการส่ง CD
รูปแบบสำหรับนักศึกษา
รูปแบบสำหรับบุคลากร และอาจารย์
สัญญารับทุน สกอ. ปี 2557
สัญญารับทุนวิจัย-นักศึกษา-57
สัญญารับทุนวิจัย-นักศึกษา-57
สัญญารับทุนวิจัยแผ่นดิน57
สัญญารับทุนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้-57
สัญญารับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน-57