การสัมมนาเพื่อวินิจฉัยสุขภาพชุมชน โดยนักศึกษาสาธาฯ ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ได้นำเสนอผลงาน เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" ของอาจารย์มณีรัตน์ สวนม่วง ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.