ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม


คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สถานภาพ
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

อีเมล์
   
ตั้ง password เข้าระบบอัพโหลดบทความ แจ้งการชำระเงิน

ชื่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประเภทอาหารที่รับประทานได้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
Telephone: 053-776526 , E-mail: Tithima29@hotmail.com

© by Gritsada Saingramsuk

การติดตามข้อมูลข่าวสาร
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ : http://www.hs.crru.ac.th
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทรศัพท์ 085-615-6541 (อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์)