รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด12345678910...
#คำนำหน้าชื่อนามสกุลสถานภาพชื่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่สังกัดความประสงค์การชำระเงิน#
1 นายพยงค์ขุนสะอาดอาจารย์วิทยาลัยเชียงราายนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายชำระเงินเเล้ว ดูข้อมูล
2 นางสาวณีรนุชวรไธสงอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายชำระเงินเเล้ว ดูข้อมูล
3 นางสาวจุฑามาศเมืองมูลอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
4 นางพัชรินทร์ วินยางค์กูลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
5 นางพัชราก้อยชูสกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
6 นางสาวอนัญญาเหล่ารินทองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
7 นางสาวสายฝนสุภาศรีอื่นๆมหาวิทนาราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
8 นายมณุเชษฐ์มะโนธรรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
9 นางสาวฐิติมาทาสุวรรณอินทร์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
10 นายอารีย์จอแยอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
11 นางสาวยุวลักษณ์ภาษิตวิไลธรรมอื่นๆสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
12 นายธนพนธ์ คำเที่ยงคำเที่ยงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
13 นางสาวจิราภรณ์ เศษจันทร์อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวอทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
14 นางสาววรัญญามณีรัตน์อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
15 นายกฤษดาไทรงามสุขอื่นๆสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
16 นางสาวพัทธนิษย์คำธารอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
17 นายสุพรรณ วนิชปริญญากุลวนิชปริญญากุลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
18 นางสาวอนุสราพงค์จันตาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
19 นางกาญจนาปินตาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
20 นางสาวพิณัฎฐิณีย์จิตคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเข้าร่วมประชุมรอชำระเงิน ดูข้อมูล
12345678910...

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
Telephone: 053-776526 , E-mail: Tithima29@hotmail.com

© by Gritsada Saingramsuk

การติดตามข้อมูลข่าวสาร
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ : http://www.hs.crru.ac.th
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทรศัพท์ 085-615-6541 (อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์)