งานจะเริ่มขึ้นในวันที่
7-8 กุมภาพันธ์ 2562


W3Schools

กำหนดการส่งบทความ

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
แจ้งผลการตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย ภายใน 15 วัน หลังจากการส่งบทความวิจัย
การลงทะเบียนชำระเงินภายหลังจากการตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย ภายใน 7 วัน
ผู้นำเสนอส่งต้นฉบับบทความวิจัยที่แก้ไขสมบูรณ์แล้ว ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561
ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

Thumbnail Image

อัตราค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน


ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย 2,500 บาท
ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 2,500 บาท
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 1,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป 1,500 บาท
หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนนี้สำหรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างอาหารกลางวันและ Proceeding 1 เล่ม
2. ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง

ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิจัย

ลงทะเบียนนำเสนอบทความ         แจ้งการชำระเงิน         เตรียมความพร้อม         นำเสนอบทความ

ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด เลขที่บัญชี 422-1-38945-0
ชื่อบัญชี นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0 มร.ชร.
พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : Tithima29@hotmail.com

จำนวนผู้ลงทะเบียนและบทความ

ผู้เข้าร่วมประชุม

206

นำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย

23

นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์

18

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
Telephone: 053-776526 , E-mail: Tithima29@hotmail.com

© by Gritsada Saingramsuk

การติดตามข้อมูลข่าวสาร
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ : http://www.hs.crru.ac.th
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทรศัพท์ 085-615-6541 (อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์)