กำหนดการ
รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย


การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
   1. การส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอบทความวิจัยให้ส่งภายใน 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ https://hs.crru.ac.th/elderlycrru/ หรือ ฝ่ายวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรสาร 053-776526 หรือทาง Email : Tithima29@hotmail.com โดยจัดทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
   2. บรรยายโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
   3. เวลาในการบรรยาย 10 นาที ซักถาม 5 นาที
   4. นำเสนอในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.45 – 16.30 น. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
   5. วัน – เวลาในการส่งไฟล์บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในวันที่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นำเสนอผลงานตามประเด็น

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
   1. การส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอบทความวิจัยให้ส่งภายใน 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ https://hs.crru.ac.th/elderlycrru/ หรือ ฝ่ายวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรสาร 053-776526 หรือทางEmail : Tithima29@hotmail.com โดยจัดทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
   2. รูปแบบโปสเตอร์ เนื้อหาประกอบด้วย
         2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
         2.2 ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทย)
         2.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
         2.4 วิธีดำเนินการวิจัย
         2.5 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
         2.6 การนำเสนอผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
   3. ขนาดโปสเตอร์ ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร แบบ X-สแตนด์ (X-stand)
   4. วัน – เวลา ติดตั้งโปสเตอร์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณที่กำหนดไว้ และเก็บคืนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
   
5. วัน – เวลา และสถานที่นำเสนอผลงาน : ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.45-16.00 น. ให้ผู้นำเสนอผลงาน ประจำอยู่ที่จุดนำเสนอโปสเตอร์ของตนเอง เพื่อนำเสนอผลงานด้วยวาจา และตอบคำถามแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในเวลา 5 นาที

เนื้อหาบทความวิจัย


   1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัดหน้ากระดาษมาตรฐาน ขนาด A4 ตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับพิมพ์ระยะห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน 2.5 เซนติเมตร ใส่เลขหน้าที่มุมบนขวาทุกหน้า
   2. รูปแบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 ชื่อเรื่องขนาด 18 ตัวหนา หัวข้อหลักอื่นๆในบทความให้พิมพ์ไว้ริมซ้ายสุดของหน้ากระดาษ ขนาด 16 ตัวหนา เชิงอรรถที่เป็นชื่อ ตำแหน่งทางวิชาการของผู้นิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันศึกษา และที่อยู่ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ความยาวของบทความไม่เกิน 10 หน้า
     3. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเส้น แผนภูมิ และกราฟ (Table, Picture, Figure, Diagram and Graph) แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง โดยคัดเลือกเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อภาพ แผนภูมิ และกราฟให้อยู่ด้านล่าง
     4. รายละเอียดของต้นฉบับ ประกอบด้วย
          4.1 ส่วนประกอบตอนต้น
              4.1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเป้าหมายของหลักการวิจัย ความยาว ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ให้เขียนชื่อภาษาไทยก่อน ใต้ลงมาเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรก ยกเว้น Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก
          4.1.2 ชื่อเจ้าของบทความ (Author and Coauthor) ระบุชื่อเฉพาะภาษาไทยและนามสกุลเต็ม ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลขกำกับตามลำดับและลงเครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อมระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และหน่วยงานที่ส่วนล่างของหน้าแรกพร้อม e-mail address
                  4.1.3 บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกินอย่างละ 300 คำ โดยให้ลำดับลำดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
                  4.1.4 คำสำคัญ (Key words) ให้เขียนทั้งคำสำคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คำ โดยให้ระบุไว้ในท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
         4.2 ส่วนประกอบของบทความวิจัย
                  4.2.1 บทนำ
                  4.2.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
                  4.2.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
                  4.2.4 วิธีดำเนินการวิจัย
                      - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
                      - เครื่องมือการวิจัย
                      - การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล
                  4.2.5 สรุปผลการวิจัย
                  4.2.6 การอภิปรายผลการวิจัย
                  4.2.7 ข้อเสนอแนะ
                  4.2.8 เอกสารอ้างอิง

ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความใน Proceeding


   1. เจ้าของบทความส่งบทความที่มีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์การเขียนบทความที่กำหนดทาง E-mail บทความภาษาไทย ส่งที่ E-mail : Tithima29@hotmail.com โดยระบุว่าเป็นการนำเสนอว่าเป็นแบบบรรยาย หรือ แบบโปสเตอร์ให้ชัดเจน
   2. เจ้าหน้าที่ตรวจรูปแบบเบื้องต้น หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะออกหนังสือเพื่อแสดงว่า บทความเป็นไปตามที่กำหนด โดยส่งกลับทาง E-mail ของเจ้าของบทความ
   3. เจ้าของบทความกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ดำเนินการด้านลงทะเบียนโดยโอนเงินตามหมายเลข บัญชีที่แจ้งไว้ และส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินให้กับทางเจ้าหน้าที่
   4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการโอนเงินแล้ว ผู้จัดจะส่งบทความให้กลับผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านในการ พิจาณาบทความ (Peer Review) โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์
   5. หากมีข้อเสนอแนะ หรือ แก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดจะจัดส่งบทความกลับไปยังเจ้าของบทความ ปรับแก้ เมื่อปรับแก้แล้วให้ส่งกลับมายังผู้จัดตามเวลาที่กำหนด (หากเกินเวลาที่กำหนด บทความจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ ท่านจะเสียสิทธิ์ในการนำเสนอผลงาน และ ไม่สามารถขอรับค่าลงทะเบียนคืน)
   6. ผู้จัดตรวจสอบบทความที่ปรับแก้ หากไม่มีข้อแก้ไขใดๆ ถือว่าบทความมีความสมบูรณ์เรียบร้อย บทความจะถูกรวบรวมไว้พร้อมตีพิมพ์ใน Proceeding ต่อไป
   7. ทางผู้จัดจะทำหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการแล้วจัดส่งมายังท่านเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
Telephone: 053-776526 , E-mail: Tithima29@hotmail.com

© by Gritsada Saingramsuk

การติดตามข้อมูลข่าวสาร
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ : http://www.hs.crru.ac.th
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทรศัพท์ 085-615-6541 (อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์)