เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ


หลักการและเหตุผล
      รัฐบาลในยุคปัจจุบันได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยใช้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ตุลาคม 2559 ถึง พ.ศ.2579) โดยมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ด้านต่างๆ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรก็ตาม สุขภาพของประชาชนถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลเกี่ยวกับประชากรผู้สูงอายุ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 15.07 ของประชากรทั้งหมดและมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
      ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยพบว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายเสื่อมถอยลง ส่งผลกระทบต่อจิตใจของตัวผู้สูงอายุเอง เนื่องจากความวิตกกังวล กลัวการเป็นภาระแก่ลูกหลาน และอาจเกิดปัญหาด้านสัมพันธภาพในครอบครัวตามมา ดังนั้นการบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆ เป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องใช้ ความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศาสตร์ด้านอื่นๆ ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การประดิษฐ์ การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบระบบควบคุม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดถึงการใช้ความรู้นั้นเป็นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งหมดนี้จะสามารถนำไปสู่ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิศวกรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างธุรกิจใหม่ให้กับประเทศและอีกทั้งผลลัพธ์ที่ ได้โดยตรงยังเกิดกับ ผู้สูงวัย และผู้ป่วยติดเตียงในประเทศไทย
      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในสังคม โดยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีการผลิตผลงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่นยืนจึงได้จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อเป็นเวทีในการการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อีกทั้งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
และนำเสนอผลการศึกษาของงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.เพื่อส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมทางด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ
3.เพื่อยกย่องและส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัย ในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมต่อไปในอนาคต
4.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน

ระยะเวลา
7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.วิทยาลัยเชียงราย
3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
5.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษา
2.ผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรชุมชน ชุมชน โรงเรียน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรจากภาครัฐ-เอกชน
3.ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการจัดงานประชุม
1.การบรรยายพิเศษ (Keynote Lecture)
2.การนำเสนอผลงานวิจัยด้านสุขภาพและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
3.การจัดนิทรรศการและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ

ประเด็นการนำเสนอผลงานวิจัย
1.ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
2.ด้านสาธารณสุข เช่น การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค การให้บริการทางการแพทย์ ระบาดวิทยาและการพัฒนาอนามัยชุมชน โภชนาการ เป็นต้น
3.ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น อาชีวเวชศาสตร์ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม การยศาสตร์ เป็นต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.การเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยทางวิชาการในด้านสุขภาพ
2.สามารถกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางด้านสุขภาพ
3.สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น

การสมัครและลงทะเบียน
ติดตามรายละเอียดการประชุม การสมัคร และการลงทะเบียนได้ที่ https://hs.crru.ac.th/elderlycrru/

อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย 2,500 บาท
ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 2,500 บาท
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 1,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป 1,500 บาท

หมายเหตุ
1.ค่าลงทะเบียนนี้สำหรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างอาหารกลางวันและ Proceeding 1 เล่ม
2.ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง

กำหนดการส่งบทความ
1.เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
2.แจ้งผลการตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย ภายใน 15 วัน หลังจากการส่งบทความวิจัย
3.การลงทะเบียนชำระเงินภายหลังจากการตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย ภายใน 7 วัน
4.ผู้นำเสนอส่งต้นฉบับบทความวิจัยที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561
5.ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

การชำระค่าลงทะเบียน
โดยชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด เลขที่บัญชี 422-1-38945-0 ชื่อบัญชี นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0 มร.ชร. พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
E-mail: Tithima29@hotmail.com

การติดตามข้อมูลข่าวสาร
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ : https://hs.crru.ac.th/elderlycrru/ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทรศัพท์หมายเลข 053-776526 หรือ 088-261-3144 (อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา) 085-615-6541 (อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์)
E-mail: Tithima29@hotmail.com

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
Telephone: 053-776526 , E-mail: Tithima29@hotmail.com

© by Gritsada Saingramsuk

การติดตามข้อมูลข่าวสาร
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ : http://www.hs.crru.ac.th
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทรศัพท์ 085-615-6541 (อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์)