สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วท.ม.(สรีรวิทยา) 053 776526 ต่อ 1385

ผศ.สุเนตรา สมกำลัง

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943

ผศ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล

อาจารย์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943

ผศ.วัชรพงษ์ เรือนคำ

อาจารย์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943

อ.พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ

อาจารย์ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 053 776526 ต่อ 1943

ผศ.อนุสรา พงค์จันตา

อาจารย์ วท.ม.(ชีวเคมี) 053 776526 ต่อ 1943

อ.จุฑามาศ เมืองมูล

อาจารย์ วท.ม.(Anatomy) 053 776526 ต่อ 1943

อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม

อาจารย์ วท.ม.(อาชีวเวชศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943