สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

บุคลากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 053 776526 ต่อ 1935

อ.รวิพรรดิ พูลลาภ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์) 053 776526 ต่อ 1937

ผศ.สุเนตรา สมกำลัง

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943

รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วท.ม.(สรีรวิทยา) 053 776526 ต่อ 1385

อ. ดร. กาญจนา ปินตาคำ

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส.ด. อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 053 776526 ต่อ 1937

อ.พัทธนิษย์ คำธาร

อาจารย์ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1938

ผศ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล

อาจารย์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943

ผศ.วัชรพงษ์ เรือนคำ

อาจารย์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943

อ.พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ

อาจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 053 776526 ต่อ 1943

ผศ.อนุสรา พงค์จันตา

อาจารย์ วท.ม.(ชีวเคมี) 053 776526 ต่อ 1943

อ.อารีย์ จอแย

อาจารย์ วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 053 776526 ต่อ 1938

อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง

อาจารย์ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1938

อ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์

อาจารย์ พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ) 053 776526 ต่อ 1941

อ.กรรณิการ์ เทพกิจ

อาจารย์ พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ) 053 776526 ต่อ 1943

อ.อนัญญา เหล่ารินทอง

อาจารย์ พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ) 053 776526 ต่อ 1943

อ.จุฑามาศ เมืองมูล

อาจารย์ วท.ม.(Anatomy) 053 776526 ต่อ 1943

อ.วรัญญา มณีรัตน์

อาจารย์ พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) 053 776526 ต่อ 1941

อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม

อาจารย์ วท.ม.(อาชีวเวชศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943

อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์

อาจารย์ ส.ม.(การบริหารสาธารณสุข) 053 776526 ต่อ 1938

อ.วารุณี พันธ์วงศ์

อาจารย์ วท.ม(การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 053 776526 ต่อ 1938

อ.มณีรัตน์ สวนม่วง

อาจารย์ วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 053 776526 ต่อ 1938

นางสาวนวพรรณ วงค์คำมูล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 053 776526 ต่อ 1934

นางสาวไพรินทร์ ตามสมัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 053 776526 ต่อ 1932

นางสาวอรทัย กองหล้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 053 776526 ต่อ 1931

นางสาวยุวลักษณ์ ภาษิตวิไลธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม) 053 776526 ต่อ 1938

นางสาวสายฝน สุภาศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943

นายกฤษดา ไทรงามสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 053 776526 ต่อ 1936

นางสาวปิยะภรณ์ เตมีศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ. (วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร) 053 776526 ต่อ 1933

นายวสันต์ ยารังษี

พนักงานขับรถ ป.ว.ส.(ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) 053 776526 ต่อ -

นายเทวิน พันธุ

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 - 053 776526 ต่อ -