สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci@crru.ac.th 053 776 526

บุคลากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 053 776526 ต่อ 1935

อ.รวิพรรดิ พูลลาภ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์) 053 776526 ต่อ 1937

ผศ.เนตรา สมกำลัง

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1937

รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943

อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วบ.ม. (อาชีวเวชศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1938

อ.พัทธนิษย์ คำธาร

อาจารย์ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1938

ผศ.ดร.พัชรินทร์ วินยางค์กูล

อาจารย์ ปร.ด.(เวชศาสตร์ชุมชน) 053 776526 ต่อ 1943

อ.ดร.พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ

อาจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 053 776526 ต่อ 1943

ผศ.อนุสรา บุญจิตร

อาจารย์ วท.ม.(ชีวเคมี) 053 776526 ต่อ 1943

อ.อารีย์ จอแย

อาจารย์ วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 053 776526 ต่อ 1938

ผศ.ดร.กาญจนา ปินตาคำ

อาจารย์ ส.ด. อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 053 776526 ต่อ 1938

ผศ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์

อาจารย์ พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ) 053 776526 ต่อ 1944

อ.อนัญญา เหล่ารินทอง

อาจารย์ พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ) 053 776526 ต่อ 1937

อ.จุฑามาศ เมืองมูล

อาจารย์ วท.ม.(Anatomy) 053 776526 ต่อ 1943

อ.วรัญญา มณีรัตน์

อาจารย์ พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) 053 776526 ต่อ 1944

อ.วารุณี พันธ์วงศ์

อาจารย์ วท.ม(การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 053 776526 ต่อ 1938

อ.มณีรัตน์ สวนม่วง

อาจารย์ วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 053 776526 ต่อ 1938

อ.สายฝน สุภาศรี

อาจารย์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1944

นางสาวนวพรรณ วงค์คำมูล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี งานแผนและงบประมาณ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 053 776526 ต่อ 1934

นางสาวไพรินทร์ ตามสมัย

งานพัสดุและงานประกันคุณภาพ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 053 776526 ต่อ 1932

นางสาวอรทัย กองหล้า

งานธุรการและเลขานุการ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 053 776526 ต่อ 1931

นางสาวยุวลักษณ์ ภาษิตวิไลธรรม

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม) 053 776526 ต่อ 1938

นายกฤษดา ไทรงามสุข

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 053 776526 ต่อ 1942

นางสาวปิยะภรณ์ เตมีศักดิ์

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร) 053 776526 ต่อ 1944

นางสาววรัฏฐา ปูก๋า

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. (ชีววิทยา) 053 776526 ต่อ 1943

นายวสันต์ ยารังษี

พนักงานขับรถ ป.ว.ส.(ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) 053 776526 ต่อ -