สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

อ.พัทธนิษย์ คำธาร

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 053 776526 ต่อ 1938

อ. ดร. กาญจนา ปินตาคำ

อาจารย์ ส.ด. อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 053 776526 ต่อ 1937

อ.อารีย์ จอแย

อาจารย์ วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 053 776526 ต่อ 1938

อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง

อาจารย์ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1938

อ.วารุณี พันธ์วงศ์

อาจารย์ วท.ม(การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 053 776526 ต่อ 1938

อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์

อาจารย์ ส.ม.(การบริหารสาธารณสุข) 053 776526 ต่อ 1938

อ.มณีรัตน์ สวนม่วง

อาจารย์ วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 053 776526 ต่อ 1938