สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci@crru.ac.th 053 776 526

โครงสร้าง ผู้บริหาร

อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 053 776526 ต่อ 1935

อ.รวิพรรดิ พูลลาภ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์) 053 776526 ต่อ 1937

ผศ.เนตรา สมกำลัง

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943

รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1943

อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วบ.ม. (อาชีวเวชศาสตร์) 053 776526 ต่อ 1938

นางสาวนวพรรณ วงค์คำมูล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 053 776526 ต่อ 1934