สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526
ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
29 กันยายน 2564พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ดูอัลบั้ม
27 กันยายน 2564พิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี ดูอัลบั้ม
24 กันยายน 2564CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 3 ดูอัลบั้ม

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ