สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8221 (ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ 1)

Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb


8223 (ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ 2)

Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb


ห้องปฏิบัติการชีวเคมี

Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb


ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb


ห้อง8213 (Active Lerning)

Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb


LRC (ห้องสมุด)

Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb
Post thumb