• Home
  • บุคลากร (สายวิชาการ)

บุคลากร (สายวิชาการ)

teacher

อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
053 776526 ต่อ 1935

teacher

อ.รวิพรรดิ พูลลาภ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์)
053 776526 ต่อ 1937

teacher

ผศ.เนตรา สมกำลัง

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
053 776526 ต่อ 1943

teacher

รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)
053 776526 ต่อ 1943

teacher

อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วบ.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

อ.พัทธนิษย์ คำธาร

อาจารย์
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

ผศ.ดร.พัชรินทร์ วินยางค์กูล

อาจารย์
ปร.ด.(เวชศาสตร์ชุมชน)
053 776526 ต่อ 1943

teacher

ผศ.ดร.พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ

อาจารย์
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
053 776526 ต่อ 1943

teacher

ผศ.อนุสรา บุญจิตร

อาจารย์
วท.ม.(ชีวเคมี)
053 776526 ต่อ 1943

teacher

อ.อารีย์ จอแย

อาจารย์
วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

ผศ.ดร.กาญจนา ปินตาคำ

อาจารย์
ส.ด. อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
053 776526 ต่อ 1938

teacher

ผศ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์

อาจารย์
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
053 776526 ต่อ 1944

teacher

อ.อนัญญา เหล่ารินทอง

อาจารย์
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
053 776526 ต่อ 1937

teacher

อ.จุฑามาศ เมืองมูล

อาจารย์
วท.ม.(Anatomy)
053 776526 ต่อ 1943

teacher

อ.วรัญญา มณีรัตน์

อาจารย์
พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)
053 776526 ต่อ 1944

teacher

อ.วารุณี พันธ์วงศ์

อาจารย์
วท.ม(การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

อ.มณีรัตน์ สวนม่วง

อาจารย์
วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

อ.สายฝน สุภาศรี

อาจารย์
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
053 776526 ต่อ 1944

teacher

อ.สัณห์พิชญ์ พิมูลชาติ

อาจารย์
ส.ม.(การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
053 776526 ต่อ 1938