บุคลากร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

teacher

ผศ.ดร.กาญจนา ปินตาคำ

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ส.ด. (อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง

อาจารย์
วบ.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

อ.พัทธนิษย์ คำธาร

อาจารย์
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

อ.อารีย์ จอแย

อาจารย์
วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

อ.วารุณี พันธ์วงศ์

อาจารย์
วท.ม(การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

อ.มณีรัตน์ สวนม่วง

อาจารย์
วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

อ.สัณห์พิชญ์ พิมูลชาติ

อาจารย์
ส.ม.(การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
053 776526 ต่อ 1938