ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

teacher

นางสาวกัญญณัช มหาวรรณ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัดมหาชน (ศูนย์กระจายสินค้า BCF DC เชียงใหม่)

teacher

นางสาวประภัสรา ถาหล้าอินทร์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
บริษัท เอ็ม พี เจ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

teacher

นางสาวสุภาวดี ปันวงต์ศรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

teacher

นายวัชรินทร์ ไอ่เเสน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ