• Home
  • โครงสร้างผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร

teacher

รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)
053 776526 ต่อ 1935

teacher

ผศ.ดร.พัชรินทร์ วินยางค์กูล

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ปร.ด.(เวชศาสตร์ชุมชน)
053 776526 ต่อ 1937

teacher

อ.รวิพรรดิ พูลลาภ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์)
053 776526 ต่อ 1937

teacher

ผศ.ดร.พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ

ผู้ช่วยคณบดี
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
053 776526 ต่อ 1943

teacher

ผศ.อนุสรา บุญจิตร

ประธานแขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
วท.ม.(ชีวเคมี)
053 776526 ต่อ 1943

teacher

ผศ.ดร.กาญจนา ปินตาคำ

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ส.ด. (อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

นางสาวนวพรรณ วงค์คำมูล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
053 776526 ต่อ 1934