• Home
  • โครงสร้างผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร

teacher

อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
053 776526 ต่อ 1935

teacher

อ.รวิพรรดิ พูลลาภ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์)
053 776526 ต่อ 1937

teacher

ผศ.เนตรา สมกำลัง

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
053 776526 ต่อ 1943

teacher

รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)
053 776526 ต่อ 1943

teacher

อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วบ.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)
053 776526 ต่อ 1938

teacher

นางสาวนวพรรณ วงค์คำมูล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
053 776526 ต่อ 1934