• Home
  • ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ปรัชญา

"เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

อัตลักษณ์

"เป็นนวัตกรด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ"

ยุทธศาสตร์

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
3. การพัฒนาท้องถิ่น
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เอกลักษณ์

"แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

เป้าหมาย

1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสำนึกเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน
2. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคอย่างยั่งยืน
3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนงานตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. ระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีภาพลักษณ์ที่ดี

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนวัตกรด้านสุขภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล