สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วท.ม.(สรีรวิทยา) 053 776526 ต่อ 1385

อ.รวิพรรดิ พูลลาภ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์) 053 776526 ต่อ 1937

อ.กรรณิการ์ เทพกิจ

อาจารย์ พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ) 053 776526 ต่อ 1943

อ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์

อาจารย์ พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ) 053 776526 ต่อ 1941

อ.อนัญญา เหล่ารินทอง

อาจารย์ พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ) 053 776526 ต่อ 1943

อ.วรัญญา มณีรัตน์

อาจารย์ พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) 053 776526 ต่อ 1941