สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

   ค้นหา ข้อมูลทั้งหมด

#วันที่เพิ่มข้อมูลชื่อไฟล์#
1 7/1/2021 2:07:13 PMแบบฟอร์มเสนองบประมาณโครงการปี 2565 ดูไฟล์แนบ
2 2/1/2021 2:13:33 PMแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-ประจำปี-2564-รอบที่-1 ดูไฟล์แนบ
3 1/27/2021 4:27:10 PMปฏิทินวิชาการ 2564 ดูไฟล์แนบ
4 11/18/2020 11:14:18 AMแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน-การจัดกิจกรรม 2564 ดูไฟล์แนบ
5 10/5/2020 11:34:48 AMแบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรมงบประมาณ 2564 ดูไฟล์แนบ
6 7/21/2020 9:18:50 AMแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-ประจำปี-2563-รอบที่-2 ดูไฟล์แนบ
7 6/11/2020 3:59:53 PMกำหนดปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดูไฟล์แนบ
8 5/26/2020 9:58:55 AMปฏิทินวิชาการ 2563 ดูไฟล์แนบ
9 27/4/2563 21:32:11แบบฟอร์มยุทธศาสตร์ 5 ปี 2560-2564 ดูไฟล์แนบ
10 27/4/2563 21:24:40แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดูไฟล์แนบ
11 27/4/2563 22:52:19อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดูไฟล์แนบ
12 27/4/2563 22:52:19เอกสารฝ่ายวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ดูไฟล์แนบ
13 27/4/2563 20:52:19แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-ประจำปี-2563-รอบที่-1 ดูไฟล์แนบ
14 27/4/2563 21:08:35แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ-กิจกรรมปี 2563 ดูไฟล์แนบ
15 27/4/2563 20:51:19เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ดูไฟล์แนบ
16 27/4/2563 20:51:19คู่มือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูไฟล์แนบ
17 27/4/2563 20:43:40ปฏิทินวิชาการ 2562 ดูไฟล์แนบ
18 27/4/2563 20:41:23หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูไฟล์แนบ