สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

หลักสูตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ที่ ชื่อหลักสูตร พ.ศ. หมายเหตุ
1 ส.บ.(การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ใช้กับนักศึกษา รหัส 2563 เป็นต้นไป
2 ส.บ.(การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย) พ.ศ. 2558 ใช้กับนักศึกษา รหัส 2559 - 2562
3 วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ.2558 ใช้กับนักศึกษา รหัส 2559 - 2562
4 วท.บ.(อาชีวอนามัย และความปลอดภัย) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้กับนักศึกษา รหัส 2560 - 2564