สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ที่อยู่:

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100

Email:

healthsci.crru@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์:

053 776526