สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

เอกสารรับรอง หลักสูตร

ลำดับ ชื่อเอกสาร
1 หนังสือรับทราบพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ"สาธารณสุขศาสตร์ 2551
2 หนังสือรับทราบพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ"สาธารณสุขศาสตร์ 2553
3 หนังสือรับทราบพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ"อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
4 รับรองคุณวุฒิเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ
5 หนังสือรับทราบพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร"อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
6
7
8
9
10 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
11 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)
12 เอกสารแจ้งผลการพิจารณาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
13 หนังสือแจ้งการเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ.2560