สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตารางสอน - ตารางการใช้ห้อง - ตารางเรียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 อ.รวิพรรดิ พูลลาภ1/2564 ดูข้อมูล
2 ผศ.สุเนตรา สมกำลัง1/2564 ดูข้อมูล
3 ผศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ1/2564 ดูข้อมูล
4 ผศ.ดร.กาญจนา ปินตาคำ1/2564 ดูข้อมูล
5 อ.พัทธนิษย์ คำธาร1/2564 ดูข้อมูล
6 รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล1/2564 ดูข้อมูล
7 ผศ.ดร.พัชรินทร์ วินยางค์กูล1/2564 ดูข้อมูล
8 อ.ดร.พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ1/2564 ดูข้อมูล
9 ผศ.อนุสรา บุญจิตร1/2564 ดูข้อมูล
10 อ.อารีย์ จอแย1/2564 ดูข้อมูล
11 อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง1/2564 ดูข้อมูล
12 ผศ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์1/2564 ดูข้อมูล
13 อ.อนัญญา เหล่ารินทอง1/2564 ดูข้อมูล
14 อ.จุฑามาศ เมืองมูล1/2564 ดูข้อมูล
15 อ.วรัญญา มณีรัตน์1/2564 ดูข้อมูล
16 ผศ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม1/2564 ดูข้อมูล
17 อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์1/2564 ดูข้อมูล
18 อ.วารุณี พันธ์วงศ์1/2564 ดูข้อมูล
19 อ.มณีรัตน์ สวนม่วง1/2564 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 82111/2564 ดูข้อมูล
2 82131/2564 ดูข้อมูล
3 82211/2564 ดูข้อมูล
4 M21/2564 ดูข้อมูล
5 M31/2564 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 ปี 1 (PH)1/2564 ดูข้อมูล
2 ปี 2 (PH)1/2564 ดูข้อมูล
3 ปี 3 (PH)1/2564 ดูข้อมูล
4 ปี 4 (PH) AA1/2564 ดูข้อมูล
5 ปี 4 (PH) AB1/2564 ดูข้อมูล
6 ปี 2 (EHP)1/2564 ดูข้อมูล
7 ปี 3 (EHP)1/2564 ดูข้อมูล
8 ปี 4 (EHP)1/2564 ดูข้อมูล
9 ปี 1 (OHS)1/2564 ดูข้อมูล
10 ปี 2 (OHS)1/2564 ดูข้อมูล
11 ปี 3 (OHS)1/2564 ดูข้อมูล
12 ปี 4 (OHS)1/2564 ดูข้อมูล
13 ปี 1 (PH) เทียบโอน1/2564 ดูข้อมูล