สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตารางสอน - ตารางการใช้ห้อง - ตารางเรียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 ผศ.ดร.กาญจนา ปินตาคำ2/2564 ดูข้อมูล
2 อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์2/2564 ดูข้อมูล
3 อ.จุฑามาศ เมืองมูล2/2564 ดูข้อมูล
4 ผศ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์2/2564 ดูข้อมูล
5 อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง2/2564 ดูข้อมูล
6 ผศ.ดร.พัชรินทร์ วินยางค์กูล2/2564 ดูข้อมูล
7 อ.พัทธนิษย์ คำธาร2/2564 ดูข้อมูล
8 อ.ดร.พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ2/2564 ดูข้อมูล
9 อ.มณีรัตน์ สวนม่วง2/2564 ดูข้อมูล
10 ผศ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม2/2564 ดูข้อมูล
11 อ.รวิพรรดิ พูลลาภ2/2564 ดูข้อมูล
12 อ.วรัญญา มณีรัตน์2/2564 ดูข้อมูล
13 รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ2/2564 ดูข้อมูล
14 อ.วารุณี พันธ์วงศ์2/2564 ดูข้อมูล
15 ผศ.สุเนตรา สมกำลัง2/2564 ดูข้อมูล
16 อ.อนัญญา เหล่ารินทอง2/2564 ดูข้อมูล
17 ผศ.อนุสรา บุญจิตร2/2564 ดูข้อมูล
18 อ.อารีย์ จอแย2/2564 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 M22/2564 ดูข้อมูล
2 M32/2564 ดูข้อมูล
3 82112/2564 ดูข้อมูล
4 82132/2564 ดูข้อมูล
5 82212/2564 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 ปี 1 (PH)2/2564 ดูข้อมูล
2 ปี 2 (PH)2/2564 ดูข้อมูล
3 ปี 3 (PH)2/2564 ดูข้อมูล
4 ปี 4 (PH)2/2564 ดูข้อมูล
5 ปี 4 (PH) เทียบโอน2/2564 ดูข้อมูล
6 ปี 2 (EHP)2/2564 ดูข้อมูล
7 ปี 3 (EHP)2/2564 ดูข้อมูล
8 ปี 4 (EHP)2/2564 ดูข้อมูล
9 ปี 1 (OHS)2/2564 ดูข้อมูล
10 ปี 2 (OHS)2/2564 ดูข้อมูล
11 ปี 3 (OHS)2/2564 ดูข้อมูล
12 ปี 4 (OHS)2/2564 ดูข้อมูล