สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตารางสอน - ตารางการใช้ห้อง - ตารางเรียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 อ.กรรณิการ์ เทพกิจ2/2563 ดูข้อมูล
2 ผศ.ดร. กาญจนา ปินตาคำ2/2563 ดูข้อมูล
3 อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์2/2563 ดูข้อมูล
4 อ.จุฑามาศ เมืองมูล2/2563 ดูข้อมูล
5 อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง2/2563 ดูข้อมูล
6 ผศ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์2/2563 ดูข้อมูล
7 รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล2/2563 ดูข้อมูล
8 ผศ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล2/2563 ดูข้อมูล
9 อ.พัทธนิษย์ คำธาร2/2563 ดูข้อมูล
10 อ.ดร.พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ2/2563 ดูข้อมูล
11 อ.มณีรัตน์ สวนม่วง2/2563 ดูข้อมูล
12 อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม2/2563 ดูข้อมูล
13 อ.รวิพรรดิ พูลลาภ2/2563 ดูข้อมูล
14 อ.วรัญญา มณีรัตน์2/2563 ดูข้อมูล
15 ผศ.วัชรพงษ์ เรือนคำ2/2563 ดูข้อมูล
16 อ.วารุณี พันธ์วงศ์2/2563 ดูข้อมูล
17 ผศ.สุเนตรา สมกำลัง2/2563 ดูข้อมูล
18 อ.อนัญญา เหล่ารินทอง2/2563 ดูข้อมูล
19 ผศ.อนุสรา บุญจิตร2/2563 ดูข้อมูล
20 อ.อารีย์ จอแย2/2563 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 82112/2563 ดูข้อมูล
2 82132/2563 ดูข้อมูล
3 82212/2563 ดูข้อมูล
4 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีระวิทยา2/2563 ดูข้อมูล
5 M22/2563 ดูข้อมูล
6 M32/2563 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 ปี 1 (PH) AA2/2563 ดูข้อมูล
2 ปี 1 (PH) AB2/2563 ดูข้อมูล
3 ปี 1 (OHS)2/2563 ดูข้อมูล
4 ปี 2 (PH) AA2/2563 ดูข้อมูล
5 ปี 2 (PH) AB2/2563 ดูข้อมูล
6 ปี 2 (OHS)2/2563 ดูข้อมูล
7 ปี 2 (EHP)2/2563 ดูข้อมูล
8 ปี 3 (PH) AA2/2563 ดูข้อมูล
9 ปี 3 (PH) AB2/2563 ดูข้อมูล
10 ปี 3 (OHS)2/2563 ดูข้อมูล
11 ปี 3 (EHP)2/2563 ดูข้อมูล
12 ปี 4 (PH) AA2/2563 ดูข้อมูล
13 ปี 4 (PH) AฺB2/2563 ดูข้อมูล
14 ปี 4 (OHS)2/2563 ดูข้อมูล
15 ปี 4 (EHP)2/2563 ดูข้อมูล