สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตารางสอน - ตารางการใช้ห้อง - ตารางเรียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 อ.กรรณิการ์ เทพกิจ1/2563 ดูข้อมูล
2 อ. ดร. กาญจนา ปินตาคำ1/2563 ดูข้อมูล
3 อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์1/2563 ดูข้อมูล
4 อ.จุฑามาศ เมืองมูล1/2563 ดูข้อมูล
5 อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง1/2563 ดูข้อมูล
6 อ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์1/2563 ดูข้อมูล
7 รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล1/2563 ดูข้อมูล
8 ผศ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล1/2563 ดูข้อมูล
9 อ.พัทธนิษย์ คำธาร1/2563 ดูข้อมูล
10 อ.พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ1/2563 ดูข้อมูล
11 อ.มณีรัตน์ สวนม่วง1/2563 ดูข้อมูล
12 อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม1/2563 ดูข้อมูล
13 อ.รวิพรรดิ พูลลาภ1/2563 ดูข้อมูล
14 อ.วรัญญา มณีรัตน์1/2563 ดูข้อมูล
15 ผศ.วัชรพงษ์ เรือนคำ1/2563 ดูข้อมูล
16 อ.วารุณี พันธ์วงศ์1/2563 ดูข้อมูล
17 ผศ.สุเนตรา สมกำลัง1/2563 ดูข้อมูล
18 อ.อนัญญา เหล่ารินทอง1/2563 ดูข้อมูล
19 ผศ.อนุสรา พงค์จันตา1/2563 ดูข้อมูล
20 อ.อารีย์ จอแย1/2563 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 82111/2563 ดูข้อมูล
2 82131/2563 ดูข้อมูล
3 82211/2563 ดูข้อมูล
4 M11/2563 ดูข้อมูล
5 M21/2563 ดูข้อมูล
6 M31/2563 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 ปี 1 (PH)1/2563 ดูข้อมูล
2 ปี 1 (OHS)1/2563 ดูข้อมูล
3 ปี 2 (PH)1/2563 ดูข้อมูล
4 ปี 2 (OHS)1/2563 ดูข้อมูล
5 ปี 2 (EH)1/2563 ดูข้อมูล
6 ปี 3 (PH) Section AA1/2563 ดูข้อมูล
7 ปี 3 (PH) Section AB1/2563 ดูข้อมูล
8 ปี 3 (OHS)1/2563 ดูข้อมูล
9 ปี 3 (EH)1/2563 ดูข้อมูล
10 ปี 4 (PH) Section AA1/2563 ดูข้อมูล
11 ปี 4 (PH) Section AฺB1/2563 ดูข้อมูล
12 ปี 4 (OHS)1/2563 ดูข้อมูล
13 ปี 4 (EH)1/2563 ดูข้อมูล