สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตารางสอน - ตารางการใช้ห้อง - ตารางเรียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 ผศ.ดร.กาญจนา ปินตาคำ1/2565 ดูข้อมูล
2 อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์1/2565 ดูข้อมูล
3 อ.จุฑามาศ เมืองมูล1/2565 ดูข้อมูล
4 ผศ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์1/2565 ดูข้อมูล
5 อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง1/2565 ดูข้อมูล
6 ผศ.ดร.พัชรินทร์ วินยางค์กูล1/2565 ดูข้อมูล
7 อ.พัทธนิษย์ คำธาร1/2565 ดูข้อมูล
8 อ.ดร.พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ1/2565 ดูข้อมูล
9 อ.มณีรัตน์ สวนม่วง1/2565 ดูข้อมูล
10 อ.รวิพรรดิ พูลลาภ1/2565 ดูข้อมูล
11 อ.วรัญญา มณีรัตน์1/2565 ดูข้อมูล
12 รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ1/2565 ดูข้อมูล
13 อ.วารุณี พันธ์วงศ์1/2565 ดูข้อมูล
14 อ.สายฝน สุภาศรี1/2565 ดูข้อมูล
15 ผศ.สุเนตรา สมกำลัง1/2565 ดูข้อมูล
16 อ.อนัญญา เหล่ารินทอง1/2565 ดูข้อมูล
17 ผศ.อนุสรา บุญจิตร1/2565 ดูข้อมูล
18 อ.อารีย์ จอแย1/2565 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 82111/2565 ดูข้อมูล
2 82131/2565 ดูข้อมูล
3 82211/2565 ดูข้อมูล
4 M31/2565 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 AA1/2565 ดูข้อมูล
2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 AB1/2565 ดูข้อมูล
3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ปี 21/2565 ดูข้อมูล
4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ปี 31/2565 ดูข้อมูล
5 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ปี 41/2565 ดูข้อมูล
6 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ปี 21/2565 ดูข้อมูล
7 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ปี 31/2565 ดูข้อมูล
8 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ปี 41/2565 ดูข้อมูล
9 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 11/2565 ดูข้อมูล
10 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 21/2565 ดูข้อมูล
11 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 31/2565 ดูข้อมูล
12 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 41/2565 ดูข้อมูล
13 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 (เสาร์-อาทิตย์)1/2565 ดูข้อมูล