สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตารางสอน - ตารางการใช้ห้อง - ตารางเรียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 ผศ.ดร. กาญจนา ปินตาคำ3/2563 ดูข้อมูล
2 อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์3/2563 ดูข้อมูล
3 อ.จุฑามาศ เมืองมูล3/2563 ดูข้อมูล
4 ผศ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์3/2563 ดูข้อมูล
5 อ.ธนพนธ์ คำเที่ยง3/2563 ดูข้อมูล
6 อ.พัทธนิษย์ คำธาร3/2563 ดูข้อมูล
7 อ.มณีรัตน์ สวนม่วง3/2563 ดูข้อมูล
8 อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม3/2563 ดูข้อมูล
9 อ.วารุณี พันธ์วงศ์3/2563 ดูข้อมูล
10 อ.อนัญญา เหล่ารินทอง3/2563 ดูข้อมูล
11 อ.อารีย์ จอแย3/2563 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 82113/2563 ดูข้อมูล
2 82133/2563 ดูข้อมูล
3 82213/2563 ดูข้อมูล
4 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีระวิทยา3/2563 ดูข้อมูล
5 M23/2563 ดูข้อมูล
6 M33/2563 ดูข้อมูล
#ชื่อไฟล์เทอม/ปีการศึกษา#
1 ปี 1 (PH)3/2563 ดูข้อมูล
2 ปี 2 (PH)3/2563 ดูข้อมูล
3 ปี 3 (PH) AA3/2563 ดูข้อมูล
4 ปี 3 (PH) AB3/2563 ดูข้อมูล
5 ปี 1 (EHP)3/2563 ดูข้อมูล
6 ปี 2 (EHP)3/2563 ดูข้อมูล
7 ปี 3 (EHP)3/2563 ดูข้อมูล
8 ปี 1 (OHS)3/2563 ดูข้อมูล
9 ปี 2 (OHS)3/2563 ดูข้อมูล
10 ปี 3 (OHS)3/2563 ดูข้อมูล
11 ปี 4 (OHS)3/2563 ดูข้อมูล