สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ภารกิจ

 • "เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของสังคม"


เอกลักษณ์

 • "แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นความต้องการของท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างมีมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 • 2. เพื่อวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • 3. เพื่อบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องแก่สังคม เพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเอง
 • 4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกในการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
 • 5. เพื่อจัดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสม

พันธกิจ

 • 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเน้นความต้องการของท้องถิ่น นำสู่สากล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
 • 2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น นำสู่สากล
 • 3. บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่สังคม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
 • 4 .ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ล้านนา และชาติพันธุ์ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกอันดีงาม
 • 5 .มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสม
 • 6 .สร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาสังคมผู้สูงวัย