สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตั้งแต่วันที่
ถึง


#วันที่#กิจกรรมรายละเอียด#
1 14 มกราคม 2564รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 ประเภทรางวัล เกียรติบัตรดีเด่น (ปีที่3) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
2 13 มกราคม 2564ประชุมเตรียมการอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)”เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดประชุมเตรียมการอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” เพื่อทำหน้าที่ในการคัดกรองบุคคลและนักศึกษาในแต่ละคณะ ตลอดจนฝึกให้เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและส่วนรวม ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
3 05 มกราคม 2564มอบของขวัญและร่วมอวยพร ให้ ผอ.กอง/ผอ.สำนักเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้มอบของขวัญและร่วมอวยพร ให้ ผอ.กอง/ผอ.สำนัก ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ดูอัลบั้ม
4 29 ธันวาคม 2563ประชุมบุคลากร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรพร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแลกของขวัญปีใหม่ และจับฉลากแจกของรางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
5 25 ธันวาคม 2563พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนน่านเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนน่าน ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นการตกลงทำความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์ และดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง “สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” โดยเป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง - อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - คุณสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน - อาจารย์ชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน ดูอัลบั้ม
6 23 ธันวาคม 2563ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
7 23 ธันวาคม 2563โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI) - การประเมินภาวะอ้วนลงพุง - การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต) - การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด - การตรวจไขมันในร่างกาย - การตรวจมวลกระดูก - ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดูอัลบั้ม
8 16 ธันวาคม 2563บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (16-17 ธ.ค. 63)เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อและให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม , โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม , โรงเรียนแม่จันวิทยาคม และ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
9 15 ธันวาคม 2563ประดับเข็มเชิดชูเกียรติบุคลิกภาพดีเด่นและมอบหมวก Safetyเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติบุคลิกภาพดีเด่นและมอบหมวก Safety โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมมณฑารพ(M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
10 14 ธันวาคม 2563ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ 2563เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
11 14 ธันวาคม 2563บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (14 ธ.ค. 63)เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) การฉีดยา สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อและให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม , โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
12 08 ธันวาคม 2563บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (8-9 ธ.ค. 63)เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อและให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม , โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา และโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ , โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
13 07 ธันวาคม 2563ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (ซ้อมใหญ่)บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (ซ้อมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
14 05 ธันวาคม 2563กล่าวต้อนรับบัณฑิตเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีกล่าวต้อนรับบัณฑิต พร้อมกล่าวถึงการเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
15 05 ธันวาคม 2563ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
16 02 ธันวาคม 2563ประชุมเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19)เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่หนึ่งในผู้ติดเชื้อในครั้งนี้เป็นผู้ไปร่วมกิจกรรม Farm Festival ซึ่งจัดขึ้น ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
17 18 พฤศจิกายน 2563อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำผลงานผลงานทางวิชาการ (สื่อการสอน)เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาพร้อมคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำผลงานผลงานทางวิชาการ (สื่อการสอน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี(สารสนเทศ) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้อง 11431 ตึกครุศาสตร์หลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
18 17 พฤศจิกายน 2563ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมสำนัก ฯ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
19 16 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
20 11 พฤศจิกายน 2563โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI) - การประเมินภาวะอ้วนลงพุง - การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต) - การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด - การตรวจไขมันในร่างกาย - การตรวจมวลกระดูก - ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดูอัลบั้ม
21 06 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมต้อนรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเสริมทักษะทางชีวิทยาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ฝ่ายจัดการศึกษา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเสริมทักษะทางชีวิทยา ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
22 06 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมจัดอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกฯเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อชี้แจงการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
23 05 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
24 02 พฤศจิกายน 2563อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาพร้อมคณาจารย์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาฯ เข้ารับฟังการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสถานประกอบการทางสาธารณสุข" ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
25 28 ตุลาคม 2563พิธีทอดกฐินสามัคคี มร.ชร. ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
26 26 ตุลาคม 2563อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะด้านการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดูอัลบั้ม
27 21 ตุลาคม 2563ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธี “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
28 19 ตุลาคม 2563ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มร.ชร.เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
29 12 ตุลาคม 2563กิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุม 1 หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
30 28 กันยายน 2563พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมีนายเทวิน พันธุ เป็น 1 ในผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 6 คน โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
31 28 กันยายน 2563มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงาน " มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 " มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563 โดยมีนายเทวิน พันธุ เป็น 1 ในผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 6 คน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ อีกทั้งยังมีการแสดงและการรับประทานอาหารร่วมกันของบุคลากรพบปะพูดคุยสังสรรค์ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองเหมือนครอบครัว ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
32 24 กันยายน 2563ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดลเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูอัลบั้ม
33 23 กันยายน 2563ประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 7/2563เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 7/2563 และร่วมแสดงมุทิตาจิต นายเทวิน พันธุ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
34 23 กันยายน 2563พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นการตกลงทำความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การพัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง - อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - คุณมาลีวัลย์ ศรีวิลัย รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย - คุณอุไรวรรณ ชัยมินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
35 15 สิงหาคม 2563ราชภัฏศิลปวัฒนธรรมขอเเสดงความยินดีกับ อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ "ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม" เนื่องจากเป็นผู้ที่เเต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนาดีเด่น อันจะเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนาด้านการแต่งกายสืบต่อไป ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
36 11 สิงหาคม 2563ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงานเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1. นางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 2.นางรัตนา จิตวงพงษ์ สังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 3.ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
37 11 สิงหาคม 2563ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดูอัลบั้ม
38 07 สิงหาคม 2563เข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท ชาไทยฯเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสง เสียง ความร้อน และปริมาณฝุ่นละออง ให้แก่บริษัท ชาไทย อินตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
39 18 มีนาคม 2563ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
40 02 มีนาคม 2563ประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงเมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อสร้างระบบและกลไกของการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขสาสตร์ และเพื่อให้เกิดประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขสาสตร์ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
41 29 กุมภาพันธ์ 2563พานักศึกษาเข้าชมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้พานักศึกษาเข้าชมและศึกษาดูงานในสวนสมเด็จพฤกษศาสตร์สิริกิตติ์และโรงงานหลวงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูอัลบั้ม