สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตั้งแต่วันที่
ถึง


#วันที่#กิจกรรมรายละเอียด#
1 06 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมต้อนรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเสริมทักษะทางชีวิทยาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ฝ่ายจัดการศึกษา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเสริมทักษะทางชีวิทยา ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
2 06 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมจัดอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกฯเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อชี้แจงการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
3 05 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
4 02 พฤศจิกายน 2563อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาพร้อมคณาจารย์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาฯ เข้ารับฟังการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสถานประกอบการทางสาธารณสุข" ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
5 28 ตุลาคม 2563พิธีทอดกฐินสามัคคี มร.ชร. ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
6 26 ตุลาคม 2563อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะด้านการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดูอัลบั้ม
7 21 ตุลาคม 2563ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธี “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
8 19 ตุลาคม 2563ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มร.ชร.เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
9 12 ตุลาคม 2563กิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุม 1 หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
10 28 กันยายน 2563พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมีนายเทวิน พันธุ เป็น 1 ในผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 6 คน โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
11 28 กันยายน 2563มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงาน " มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 " มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563 โดยมีนายเทวิน พันธุ เป็น 1 ในผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 6 คน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ อีกทั้งยังมีการแสดงและการรับประทานอาหารร่วมกันของบุคลากรพบปะพูดคุยสังสรรค์ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองเหมือนครอบครัว ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
12 24 กันยายน 2563ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดลเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูอัลบั้ม
13 23 กันยายน 2563ประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 7/2563เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 7/2563 และร่วมแสดงมุทิตาจิต นายเทวิน พันธุ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
14 23 กันยายน 2563พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นการตกลงทำความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การพัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง - อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - คุณมาลีวัลย์ ศรีวิลัย รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย - คุณอุไรวรรณ ชัยมินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
15 15 สิงหาคม 2563ราชภัฏศิลปวัฒนธรรมขอเเสดงความยินดีกับ อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ "ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม" เนื่องจากเป็นผู้ที่เเต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนาดีเด่น อันจะเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนาด้านการแต่งกายสืบต่อไป ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
16 11 สิงหาคม 2563ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงานเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1. นางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 2.นางรัตนา จิตวงพงษ์ สังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 3.ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
17 11 สิงหาคม 2563ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดูอัลบั้ม
18 07 สิงหาคม 2563เข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท ชาไทยฯเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสง เสียง ความร้อน และปริมาณฝุ่นละออง ให้แก่บริษัท ชาไทย อินตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
19 18 มีนาคม 2563ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
20 02 มีนาคม 2563ประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงเมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อสร้างระบบและกลไกของการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขสาสตร์ และเพื่อให้เกิดประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขสาสตร์ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
21 29 กุมภาพันธ์ 2563พานักศึกษาเข้าชมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้พานักศึกษาเข้าชมและศึกษาดูงานในสวนสมเด็จพฤกษศาสตร์สิริกิตติ์และโรงงานหลวงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูอัลบั้ม