สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตั้งแต่วันที่
ถึง


123
#วันที่#กิจกรรมรายละเอียด#
1 27 กรกฎาคม 2565พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
2 27 กรกฎาคม 2565อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยากุล สมชาติ นักกายภาพบำบัด เฮือนฮ้องขวัญ มาบรรยายให้ความรู้หัวข้อ กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมและฝึกปฏิบัติท่าท่างการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรม ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
3 26 กรกฎาคม 2565ฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีผู้ประสบภัยทางน้ำเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีผู้ประสบภัยทางน้ำ จากกลุ่มรักษ์ลุ่มน้ำแม่สรวย ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.แม่สรวย อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย ดูอัลบั้ม
4 21 กรกฎาคม 2565ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ เป็นประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ เป็นกรรมการ 3.อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 4.นางสาวชาริสา เบก่ากู่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดูอัลบั้ม
5 20 กรกฎาคม 2565พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยาวเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ลงนามได้แก่ -นาย อภิรักษ์ อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว -ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -นายทวีศักดิ์ นาทอง ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว -รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การพัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
6 18 กรกฎาคม 2565ตานหาแม่ฟ้าหลวง 2565เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2565 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
7 12 กรกฎาคม 2565งานแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ บริเวณถนนหน้าหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
8 06 กรกฎาคม 2565วันทาคณาจารย์ ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมวันทาคณาจารย์ ประจำปี 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
9 22 มิถุนายน 2565ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ (รอบซ้อม)เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา (รอบซ้อม 12 เดือน) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
10 15 มิถุนายน 2565อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนเทศบาล ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ดูอัลบั้ม
11 14 มิถุนายน 2565พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด)เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด โดย -อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญยากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยการเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสนาม ให้แก่ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณภาพ และคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
12 08 มิถุนายน 2565พัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่เทศบาล ต.ไม้ยาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในพื้นที่เทศบาล ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เพื่อให้แกนนำในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในเกษตรและตรวจสอบสารเคมีในกระเเสเลือดแก่แกนนำชุมชน ณ เทศบาล ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ดูอัลบั้ม
13 03 มิถุนายน 2565ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2565เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย คณาจารย์สำนักวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
14 02 มิถุนายน 2565พัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่เทศบาล ต.ป่าตาลเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในพื้นที่เทศบาล ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เพื่อให้แกนนำในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในเกษตรและตรวจสอบสารเคมีในกระเเสเลือดแก่แกนนำชุมชน ณ เทศบาล ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ดูอัลบั้ม
15 01 มิถุนายน 2565ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางป้องกัน การรักษา มาตรการการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19” ให้แก่นักนักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
16 27 พฤษภาคม 2565ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2565เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2565 (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565) ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
17 26 พฤษภาคม 2565ประชุมจัดทำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.เสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้เข้าพบ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อทำความร่วมมือในการจัดทำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะดำเนินการโดยบุคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
18 25 พฤษภาคม 2565อบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
19 24 พฤษภาคม 2565การยกระดับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ให้บริการท่องเที่ยวฯเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม การยกระดับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ให้บริการท่องเที่ยวนิเวศในยุค New normal เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ เทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา ดูอัลบั้ม
20 23 พฤษภาคม 2565ตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โครงการพัฒนาดอยตุงฯเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การตรวจวัดความร้อน แสงสว่าง เสียง และฝุ่นละออง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ให้แก่ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
21 11 พฤษภาคม 2565พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยาวิทยาศาตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงราย โดย -อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญยากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -คุณเทวัญ บุภักดี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย -คุณปฐมพงษ์ ตากองแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย -ว่าที่ร้อยเอกสมชาติ แก้วมูล ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมมณฑารพ สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
22 11 พฤษภาคม 2565ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2 เพื่อควบคุมและป้องกันปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือทรัพย์สินต่างๆ ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
23 27 เมษายน 2565ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ณ ห้องประชุมมณฑารพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
24 20 เมษายน 2565กิจกรรมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุฯเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถาบันฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้ดำเนินการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยเชิงรุกโดยใช้มาตรฐานการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 420 ชั่วโมง ของกรมอนามัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก 13 อำเภอ 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาล ทั่วจังหวัดเชียงราย เกือบ 200 คน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตนวัตกรรม เกือบ 200 ชิ้น ในกรอบแนวคิด Anywhere Anytime Any device คือการเรียนแบบผสมผสานในยุคการระบาดของโรค Covid-19 ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติในชุมชน โดยอาจารย์พี่เลี้ยงในพื้นที่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมโดย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ดร.เสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย รวมถึงการประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพอีกด้วย ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
25 10 มีนาคม 2565CRRU CWIE DAY 2022เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมงาน CRRU CWIE DAY 2022 ณ โรงแรม ทีค การ์เด้นท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี CRRU-CWIE ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานนักศึกษา CRRU CWIE ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูอัลบั้ม
26 03 มีนาคม 2565ประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงเมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
27 02 มีนาคม 2565ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
28 28 กุมภาพันธ์ 2565อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตกับบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
29 23 กุมภาพันธ์ 2565ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมมณฑารพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
30 23 กุมภาพันธ์ 2565CRRU Open House 2022 Onlineเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน “CRRU Open House 2022 Online” เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
31 15 กุมภาพันธ์ 2565ปลัดกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงวัยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงวัยเชิงรุก จังหวัดเชียงราย หลักสูตร 420 ชั่วโมง ของกรมอนามัย นำโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาผู้ดูแล (Care give) ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ดูอัลบั้ม
32 14 กุมภาพันธ์ 2565วันราชภัฏประจำปี 2565เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานวันราชภัฏประจำปี 2565 ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และร่วมพิธีเชิญธงชาติและธงมหาวิทยาลัย โดยมีศิษย์เก่าสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ นางสาวกัญญณัช มหาวรรณ์ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
33 24 ธันวาคม 2564เตรียมความพร้อมอาจารย์พี่เลี้ยงผู้ดูแลผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมอาจารย์พี่เลี้ยงผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมแสนโฮเทล จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
34 23 ธันวาคม 2564ประชุมเพื่อทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสักทอง ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย ดูอัลบั้ม
35 22 ธันวาคม 2564ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ 2564เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
36 08 ธันวาคม 2564ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 เพื่อควบคุมและป้องกันปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือทรัพย์สินต่างๆ ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
37 07 ธันวาคม 2564Vaccine for all (Moderna)เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยจัดโครงการ Vaccine for all ให้กับบุคลากร มร.ชร. โดยการฉีดวัคซีน Moderna ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงตามลำดับ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
38 19 พฤศจิกายน 2564CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 5เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในงาน CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
39 17 พฤศจิกายน 2564เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำโดยนายเเพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี ดูอัลบั้ม
40 09 พฤศจิกายน 2564Vaccine for all (Booster Moderna)เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยจัดโครงการ Vaccine for all ให้กับบุคลากร มร.ชร. โดยการฉีดวัคซีน Moderna เป็นเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้น จำนวน 1019 dose ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงตามลำดับ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
41 04 พฤศจิกายน 2564พิธีทอดกฐินสามัคคี มร.ชร. 2564เมื่อวันที่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2564 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
42 21 ตุลาคม 2564CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในงาน CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
43 29 กันยายน 2564พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์.พัชรา ก้อยชูสกุล เป็น 1 ในผู้เกษียณอายุราชการ โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
44 27 กันยายน 2564พิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
45 24 กันยายน 2564CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในงาน CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
46 22 กันยายน 2564The Last Lectureเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “The Last Lecture” โดยรองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เพื่อให้โอวาทและแนวทางในการทำงานแก่บุคลากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงรายเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมมณฑารพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
47 27 สิงหาคม 2564CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ในงาน CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
48 04 สิงหาคม 2564ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในพิธี ได้จัดกิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสำรวจความต้องการเรียน ปัญหา อุปสรรค ของผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและรับฟังข้อเสนอแนะจากผุ้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ ห้อง Active Lerning (8213) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
49 02 สิงหาคม 2564แห่เทียนพรรษา ณ พุทธสถาน มร.ชร.เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
50 30 กรกฎาคม 2564ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
123