สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตั้งแต่วันที่
ถึง


12
#วันที่#กิจกรรมรายละเอียด#
1 29 กันยายน 2564พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์.พัชรา ก้อยชูสกุล เป็น 1 ในผู้เกษียณอายุราชการ โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
2 27 กันยายน 2564พิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
3 24 กันยายน 2564CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในงาน CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
4 22 กันยายน 2564The Last Lectureเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “The Last Lecture” โดยรองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เพื่อให้โอวาทและแนวทางในการทำงานแก่บุคลากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงรายเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมมณฑารพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
5 27 สิงหาคม 2564CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ในงาน CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
6 04 สิงหาคม 2564ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในพิธี ได้จัดกิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสำรวจความต้องการเรียน ปัญหา อุปสรรค ของผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและรับฟังข้อเสนอแนะจากผุ้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ ห้อง Active Lerning (8213) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
7 02 สิงหาคม 2564แห่เทียนพรรษา ณ พุทธสถาน มร.ชร.เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
8 30 กรกฎาคม 2564ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
9 22 กรกฎาคม 2564ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นกรรมการ 3.อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
10 18 กรกฎาคม 2564ร่วมพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง"เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
11 02 กรกฎาคม 2564ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2564เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 5/2564 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงษ์ เรือนคำ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
12 01 กรกฎาคม 2564ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ภายในงานประชุมมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ โดยมีบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับ 2 คน ได้แก่ 1. อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น) 2. นางสาวยุวลักษณ์ ภาษิตวิไลธรรม (รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ปฏิบัติการ สหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา) ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
13 30 มิถุนายน 2564บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ จำนวน 14 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการวิจัยในชื่อเรื่อง “การสร้างทีมรับมือภัยแผ่นดินไหวในชุมชน (CERT) ด้านสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมในจังหวัดเชียงราย” ณ ห้องประชุมมณฑารพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
14 30 มิถุนายน 2564ตรวจคัดกรองโควิค-19 ประชาชนพื้นที่ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าช่วยในการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่พี่น้องประชาชนพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จ.เชียงราย ก่อนการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
15 25 มิถุนายน 2564ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดูอัลบั้ม
16 10 มิถุนายน 2564COVID-19 Week ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษกิจฯเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยผศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรม COVID-19 Week ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ บ้านแม่หะป่าไร่ หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ดูอัลบั้ม
17 07 มิถุนายน 2564คัดกรอง ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิค19ให้กลุ่มเสี่ยงเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ช่วยทำหน้าที่คัดกรอง ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเชียงราย ณ ห้าง BigC 1 เชียงราย ดูอัลบั้ม
18 06 มิถุนายน 2564ประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย.- 30 ก.ย. 2564 ที่ห้าง Big C เชียงราย ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
19 04 มิถุนายน 2564ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2564เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564) ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
20 02 มิถุนายน 2564ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
21 02 มิถุนายน 2564ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (รูปแบบออนไลน์)เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้อง CRRU ON AIR LIVE ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
22 21 พฤษภาคม 2564ตรวจเลือดบุคลากรกองคลัง มร.ชร.เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ลงพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจเลือดบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยทำการตรวจเลือดด้วยวิธี Rapid Test COVID 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
23 21 พฤษภาคม 2564คัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 8/2564เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 8/2564 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความมั่นใจ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
24 20 พฤษภาคม 2564ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
25 13 พฤษภาคม 2564บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการบริหารงาน ดังนี้ 1. จะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง และไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 2. จะมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยการให้บริการตามมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ 3. จะให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 4. จะปลูกฝังวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ และค่านิยมสุจริตให้แก่บุคลากรทุกระดับ อันจะนำไปสู่การเป็นคณะมนุษยศาสตร์ที่ปลอดการทุจริตทั้งเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่อย่างสิ้นเชิง กรณีพบการทุจริตจะดำเนินมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำความผิดบนพื้นฐานหลักนิติธรรม 5. จะถ่ายทอดนโยบาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล มหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์การผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกิดการเรียนรู้และนำปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ดูอัลบั้ม
26 08 เมษายน 2564คัดกรองการแพร่ระบาดCOVID-19 งานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนไทยฯเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
27 04 เมษายน 2564ศึกษาดูงานศูนย์ธาราบำบัดเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2564 คณะกรรมการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยนานาชาติ จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เดินทางศึกษาดูงาน ศูนย์ธาราบำบัดเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ และการดูเเลรักษาศูนย์ธาราบำบัด (Hydrotherapy) ณ ศูนย์ธาราบำบัดเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ดูอัลบั้ม
28 02 เมษายน 2564รดน้ำดำหัวและขอพรจากคณาจารย์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากคณาจารย์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองพร้อมรับพรจากครูบาอาจารย์ ณ Health Park สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
29 25 มีนาคม 2564การนำเสนอผลงาน CRRU-CWIE ระดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลการดำเนินงานขับเคลื่อน CRRU-CWIE 2021 ประเภทหน่วยงานจัดการศึกษาดำเนินงาน CWIE ดีเด่น ณ ห้องราชพฤกษ์ ทีค การ์เด้น สปารี สอร์ท จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
30 24 มีนาคม 2564ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2 เพื่อควบคุมและป้องกันปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรหรือทรัพย์สินต่างๆ ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
31 18 มีนาคม 2564อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตกับบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
32 16 มีนาคม 2564ประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงเมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยผศ.สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อสร้างระบบและกลไกของการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขสาสตร์ และเพื่อให้เกิดประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขสาสตร์ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
33 15 มีนาคม 2564Welcome Freshy EHP 63เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาฯ ได้จัดกิจกรรม "Welcome Freshy EHP 63" ยินดีต้อนรับน้องใหม่แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ณ โรงแรมทีค การ์เด้น เชียงราย ดูอัลบั้ม
34 13 มีนาคม 2564คัดกรองการแพร่ระบาดCOVID-19 งานประชุมอธิการบดี ม.ราชภัฏเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความมั่นใจ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
35 12 มีนาคม 2564คัดกรองการแพร่ระบาดCOVID19งานต้อนรับที่ปรึกษาและอธิการบดีม.ราชภัฏเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งแสดงการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในงานต้อนรับที่ปรึกษาและอธิการบดีในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความมั่นใจ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
36 04 มีนาคม 2564อบรมการเขียนบทความวิชาการเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง สังกัดหน่วยงานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการเขียนผลงานทางวิชาการและการวิจัย ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
37 25 กุมภาพันธ์ 2564มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 "Open House CRRU"เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 "Open House CRRU" พร้อมทั้งปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความมั่นใจ ณ ตึกสำนักงานอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
38 22 กุมภาพันธ์ 2564รับการวัคซีนป้องกันโรคหัดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ได้เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ให้แก่ นักศึกษาปีที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้อง 8221 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
39 14 กุมภาพันธ์ 2564วันราชภัฏประจำปี 2564เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานวันราชภัฏประจำปี 2564 และเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 49 รูป โดยมีบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับรางวัล ราชภัฏสดุดี ทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย - อาจารย์กรรณิการ์ เทพกิจ รางวัลนักวิจัยดีเด่น - ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย - นางสาวไพรินทร์ ตามสมัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น - ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธื์อยู่ศีล ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
40 11 กุมภาพันธ์ 2564อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำนักศึกษา ในสาขาฯ เข้ารับฟังการอบรมในหัวข้อ "กิจกรรมพัฒนาบุคลิคภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสถานประกอบการทางสาธารณสุข" ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
41 03 กุมภาพันธ์ 2564ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
42 28 มกราคม 2564ตรวจเลือดผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าที่ Food Centerเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผศ.ดร.วัชรพงศ์ เรือนคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมอาจารย์ ได้ลงพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจเลือดผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ Food Center มร.ชร. โดยทำการตรวจเลือดด้วยวิธี Rapid Test COVID 19 จำนวน 76 ราย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ก่อนเปิดเรียน On site ในวันที่ 1 ก.พ. 64 นี้ ผลการตรวจ เป็น Negative ( - ) ทุกราย ( 100%) การดำเนินงานครั้งนี้ได้ส่งสัญญาณออกไปสู่ประชาคม มร.ชร.ในการคัดกรอง COVID19 ให้มั่นใจในระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ต่อไป ดูอัลบั้ม
43 27 มกราคม 2564อบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อทำหน้าที่ในการคัดกรองบุคคลและนักศึกษาในแต่ละคณะ ตลอดจนฝึกให้เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและส่วนรวม ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
44 20 มกราคม 2564อบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)”เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อทำหน้าที่ในการคัดกรองบุคคลและนักศึกษาในแต่ละคณะ ตลอดจนฝึกให้เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
45 14 มกราคม 2564รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 ประเภทรางวัล เกียรติบัตรดีเด่น (ปีที่3) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
46 13 มกราคม 2564ประชุมเตรียมการอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)”เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดประชุมเตรียมการอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” เพื่อทำหน้าที่ในการคัดกรองบุคคลและนักศึกษาในแต่ละคณะ ตลอดจนฝึกให้เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและส่วนรวม ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
47 05 มกราคม 2564มอบของขวัญและร่วมอวยพร ให้ ผอ.กอง/ผอ.สำนักเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้มอบของขวัญและร่วมอวยพร ให้ ผอ.กอง/ผอ.สำนัก ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ดูอัลบั้ม
48 29 ธันวาคม 2563ประชุมบุคลากร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรพร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแลกของขวัญปีใหม่ และจับฉลากแจกของรางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
49 25 ธันวาคม 2563พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนน่านเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนน่าน ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นการตกลงทำความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์ และดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง “สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” โดยเป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง - อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - คุณสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน - อาจารย์ชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน ดูอัลบั้ม
50 23 ธันวาคม 2563ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
12