สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตั้งแต่วันที่
ถึง


12
#วันที่#กิจกรรมรายละเอียด#
1 13 พฤษภาคม 2564บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการบริหารงาน ดังนี้ 1. จะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง และไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 2. จะมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยการให้บริการตามมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ 3. จะให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 4. จะปลูกฝังวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ และค่านิยมสุจริตให้แก่บุคลากรทุกระดับ อันจะนำไปสู่การเป็นคณะมนุษยศาสตร์ที่ปลอดการทุจริตทั้งเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่อย่างสิ้นเชิง กรณีพบการทุจริตจะดำเนินมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำความผิดบนพื้นฐานหลักนิติธรรม 5. จะถ่ายทอดนโยบาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล มหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์การผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกิดการเรียนรู้และนำปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ดูอัลบั้ม
2 25 มีนาคม 2564การนำเสนอผลงาน CRRU-CWIE ระดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลการดำเนินงานขับเคลื่อน CRRU-CWIE 2021 ประเภทหน่วยงานจัดการศึกษาดำเนินงาน CWIE ดีเด่น ณ ห้องราชพฤกษ์ ทีค การ์เด้น สปารี สอร์ท จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
3 24 มีนาคม 2564ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2 เพื่อควบคุมและป้องกันปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรหรือทรัพย์สินต่างๆ ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
4 18 มีนาคม 2564อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตกับบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
5 16 มีนาคม 2564ประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงเมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยผศ.สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อสร้างระบบและกลไกของการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขสาสตร์ และเพื่อให้เกิดประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขสาสตร์ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
6 15 มีนาคม 2564Welcome Freshy EHP 63เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาฯ ได้จัดกิจกรรม "Welcome Freshy EHP 63" ยินดีต้อนรับน้องใหม่แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ณ โรงแรมทีค การ์เด้น เชียงราย ดูอัลบั้ม
7 13 มีนาคม 2564คัดกรองการแพร่ระบาดCOVID-19 งานประชุมอธิการบดี ม.ราชภัฏเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความมั่นใจ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
8 12 มีนาคม 2564คัดกรองการแพร่ระบาดCOVID19งานต้อนรับที่ปรึกษาและอธิการบดีม.ราชภัฏเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งแสดงการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในงานต้อนรับที่ปรึกษาและอธิการบดีในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความมั่นใจ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
9 04 มีนาคม 2564อบรมการเขียนบทความวิชาการเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง สังกัดหน่วยงานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการเขียนผลงานทางวิชาการและการวิจัย ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
10 25 กุมภาพันธ์ 2564มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 "Open House CRRU"เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 "Open House CRRU" พร้อมทั้งปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความมั่นใจ ณ ตึกสำนักงานอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
11 22 กุมภาพันธ์ 2564รับการวัคซีนป้องกันโรคหัดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ได้เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ให้แก่ นักศึกษาปีที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้อง 8221 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
12 14 กุมภาพันธ์ 2564วันราชภัฏประจำปี 2564เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานวันราชภัฏประจำปี 2564 และเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 49 รูป โดยมีบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับรางวัล ราชภัฏสดุดี ทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย - อาจารย์กรรณิการ์ เทพกิจ รางวัลนักวิจัยดีเด่น - ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย - นางสาวไพรินทร์ ตามสมัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น - ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธื์อยู่ศีล ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
13 11 กุมภาพันธ์ 2564อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำนักศึกษา ในสาขาฯ เข้ารับฟังการอบรมในหัวข้อ "กิจกรรมพัฒนาบุคลิคภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสถานประกอบการทางสาธารณสุข" ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
14 03 กุมภาพันธ์ 2564ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
15 28 มกราคม 2564ตรวจเลือดผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าที่ Food Centerเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผศ.ดร.วัชรพงศ์ เรือนคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมอาจารย์ ได้ลงพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจเลือดผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ Food Center มร.ชร. โดยทำการตรวจเลือดด้วยวิธี Rapid Test COVID 19 จำนวน 76 ราย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ก่อนเปิดเรียน On site ในวันที่ 1 ก.พ. 64 นี้ ผลการตรวจ เป็น Negative ( - ) ทุกราย ( 100%) การดำเนินงานครั้งนี้ได้ส่งสัญญาณออกไปสู่ประชาคม มร.ชร.ในการคัดกรอง COVID19 ให้มั่นใจในระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ต่อไป ดูอัลบั้ม
16 27 มกราคม 2564อบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อทำหน้าที่ในการคัดกรองบุคคลและนักศึกษาในแต่ละคณะ ตลอดจนฝึกให้เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและส่วนรวม ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
17 20 มกราคม 2564อบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)”เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อทำหน้าที่ในการคัดกรองบุคคลและนักศึกษาในแต่ละคณะ ตลอดจนฝึกให้เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
18 14 มกราคม 2564รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 ประเภทรางวัล เกียรติบัตรดีเด่น (ปีที่3) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
19 13 มกราคม 2564ประชุมเตรียมการอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)”เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดประชุมเตรียมการอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” เพื่อทำหน้าที่ในการคัดกรองบุคคลและนักศึกษาในแต่ละคณะ ตลอดจนฝึกให้เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและส่วนรวม ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
20 05 มกราคม 2564มอบของขวัญและร่วมอวยพร ให้ ผอ.กอง/ผอ.สำนักเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้มอบของขวัญและร่วมอวยพร ให้ ผอ.กอง/ผอ.สำนัก ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ดูอัลบั้ม
21 29 ธันวาคม 2563ประชุมบุคลากร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรพร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแลกของขวัญปีใหม่ และจับฉลากแจกของรางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
22 25 ธันวาคม 2563พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนน่านเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนน่าน ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นการตกลงทำความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์ และดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง “สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” โดยเป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง - อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - คุณสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน - อาจารย์ชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน ดูอัลบั้ม
23 23 ธันวาคม 2563ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
24 23 ธันวาคม 2563โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI) - การประเมินภาวะอ้วนลงพุง - การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต) - การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด - การตรวจไขมันในร่างกาย - การตรวจมวลกระดูก - ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดูอัลบั้ม
25 16 ธันวาคม 2563บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (16-17 ธ.ค. 63)เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อและให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม , โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม , โรงเรียนแม่จันวิทยาคม และ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
26 15 ธันวาคม 2563ประดับเข็มเชิดชูเกียรติบุคลิกภาพดีเด่นและมอบหมวก Safetyเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติบุคลิกภาพดีเด่นและมอบหมวก Safety โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมมณฑารพ(M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
27 14 ธันวาคม 2563ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ 2563เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
28 14 ธันวาคม 2563บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (14 ธ.ค. 63)เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) การฉีดยา สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อและให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม , โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
29 08 ธันวาคม 2563บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (8-9 ธ.ค. 63)เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อและให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม , โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา และโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ , โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
30 07 ธันวาคม 2563ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (ซ้อมใหญ่)บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (ซ้อมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
31 05 ธันวาคม 2563กล่าวต้อนรับบัณฑิตเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีกล่าวต้อนรับบัณฑิต พร้อมกล่าวถึงการเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
32 05 ธันวาคม 2563ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
33 02 ธันวาคม 2563ประชุมเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19)เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่หนึ่งในผู้ติดเชื้อในครั้งนี้เป็นผู้ไปร่วมกิจกรรม Farm Festival ซึ่งจัดขึ้น ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
34 18 พฤศจิกายน 2563อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำผลงานผลงานทางวิชาการ (สื่อการสอน)เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาพร้อมคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำผลงานผลงานทางวิชาการ (สื่อการสอน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี(สารสนเทศ) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้อง 11431 ตึกครุศาสตร์หลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
35 17 พฤศจิกายน 2563ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมสำนัก ฯ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
36 16 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
37 11 พฤศจิกายน 2563โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI) - การประเมินภาวะอ้วนลงพุง - การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต) - การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด - การตรวจไขมันในร่างกาย - การตรวจมวลกระดูก - ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดูอัลบั้ม
38 06 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมต้อนรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเสริมทักษะทางชีวิทยาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ฝ่ายจัดการศึกษา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเสริมทักษะทางชีวิทยา ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
39 06 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมจัดอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกฯเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อชี้แจงการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
40 05 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
41 02 พฤศจิกายน 2563อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาพร้อมคณาจารย์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาฯ เข้ารับฟังการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสถานประกอบการทางสาธารณสุข" ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
42 28 ตุลาคม 2563พิธีทอดกฐินสามัคคี มร.ชร. ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
43 26 ตุลาคม 2563อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะด้านการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดูอัลบั้ม
44 21 ตุลาคม 2563ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธี “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
45 19 ตุลาคม 2563ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มร.ชร.เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
46 12 ตุลาคม 2563กิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุม 1 หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
47 28 กันยายน 2563พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมีนายเทวิน พันธุ เป็น 1 ในผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 6 คน โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
48 28 กันยายน 2563มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงาน " มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 " มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563 โดยมีนายเทวิน พันธุ เป็น 1 ในผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 6 คน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ อีกทั้งยังมีการแสดงและการรับประทานอาหารร่วมกันของบุคลากรพบปะพูดคุยสังสรรค์ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองเหมือนครอบครัว ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
49 24 กันยายน 2563ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดลเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูอัลบั้ม
50 23 กันยายน 2563ประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 7/2563เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 7/2563 และร่วมแสดงมุทิตาจิต นายเทวิน พันธุ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
12