สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526

ตั้งแต่วันที่
ถึง


123
#วันที่#กิจกรรมรายละเอียด#
1 25 พฤษภาคม 2565อบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
2 24 พฤษภาคม 2565การยกระดับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ให้บริการท่องเที่ยวฯเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม การยกระดับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ให้บริการท่องเที่ยวนิเวศในยุค New normal เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ เทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา ดูอัลบั้ม
3 23 พฤษภาคม 2565ตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โครงการพัฒนาดอยตุงฯเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การตรวจวัดความร้อน แสงสว่าง เสียง และฝุ่นละออง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ให้แก่ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
4 11 พฤษภาคม 2565พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยาวิทยาศาตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงราย โดย -อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญยากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -คุณเทวัญ บุภักดี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย -คุณปฐมพงษ์ ตากองแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย -ว่าที่ร้อยเอกสมชาติ แก้วมูล ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมมณฑารพ สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
5 11 พฤษภาคม 2565ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2 เพื่อควบคุมและป้องกันปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือทรัพย์สินต่างๆ ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
6 27 เมษายน 2565ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ณ ห้องประชุมมณฑารพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
7 20 เมษายน 2565กิจกรรมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุฯเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถาบันฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้ดำเนินการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยเชิงรุกโดยใช้มาตรฐานการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 420 ชั่วโมง ของกรมอนามัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก 13 อำเภอ 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาล ทั่วจังหวัดเชียงราย เกือบ 200 คน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตนวัตกรรม เกือบ 200 ชิ้น ในกรอบแนวคิด Anywhere Anytime Any device คือการเรียนแบบผสมผสานในยุคการระบาดของโรค Covid-19 ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติในชุมชน โดยอาจารย์พี่เลี้ยงในพื้นที่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมโดย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ดร.เสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย รวมถึงการประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพอีกด้วย ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
8 10 มีนาคม 2565CRRU CWIE DAY 2022เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมงาน CRRU CWIE DAY 2022 ณ โรงแรม ทีค การ์เด้นท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี CRRU-CWIE ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานนักศึกษา CRRU CWIE ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูอัลบั้ม
9 03 มีนาคม 2565ประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงเมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
10 02 มีนาคม 2565ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
11 28 กุมภาพันธ์ 2565อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตกับบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
12 23 กุมภาพันธ์ 2565ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมมณฑารพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
13 23 กุมภาพันธ์ 2565CRRU Open House 2022 Onlineเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน “CRRU Open House 2022 Online” เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
14 15 กุมภาพันธ์ 2565ปลัดกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงวัยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงวัยเชิงรุก จังหวัดเชียงราย หลักสูตร 420 ชั่วโมง ของกรมอนามัย นำโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาผู้ดูแล (Care give) ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ดูอัลบั้ม
15 14 กุมภาพันธ์ 2565วันราชภัฏประจำปี 2565เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานวันราชภัฏประจำปี 2565 ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และร่วมพิธีเชิญธงชาติและธงมหาวิทยาลัย โดยมีศิษย์เก่าสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ นางสาวกัญญณัช มหาวรรณ์ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
16 24 ธันวาคม 2564เตรียมความพร้อมอาจารย์พี่เลี้ยงผู้ดูแลผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมอาจารย์พี่เลี้ยงผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมแสนโฮเทล จังหวัดเชียงราย ดูอัลบั้ม
17 23 ธันวาคม 2564ประชุมเพื่อทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสักทอง ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย ดูอัลบั้ม
18 22 ธันวาคม 2564ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ 2564เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
19 08 ธันวาคม 2564ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 เพื่อควบคุมและป้องกันปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือทรัพย์สินต่างๆ ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
20 07 ธันวาคม 2564Vaccine for all (Moderna)เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยจัดโครงการ Vaccine for all ให้กับบุคลากร มร.ชร. โดยการฉีดวัคซีน Moderna ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงตามลำดับ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
21 19 พฤศจิกายน 2564CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 5เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในงาน CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
22 17 พฤศจิกายน 2564เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำโดยนายเเพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี ดูอัลบั้ม
23 09 พฤศจิกายน 2564Vaccine for all (Booster Moderna)เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยจัดโครงการ Vaccine for all ให้กับบุคลากร มร.ชร. โดยการฉีดวัคซีน Moderna เป็นเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้น จำนวน 1019 dose ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงตามลำดับ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
24 04 พฤศจิกายน 2564พิธีทอดกฐินสามัคคี มร.ชร. 2564เมื่อวันที่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2564 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
25 21 ตุลาคม 2564CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในงาน CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
26 29 กันยายน 2564พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์.พัชรา ก้อยชูสกุล เป็น 1 ในผู้เกษียณอายุราชการ โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
27 27 กันยายน 2564พิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
28 24 กันยายน 2564CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในงาน CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
29 22 กันยายน 2564The Last Lectureเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “The Last Lecture” โดยรองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เพื่อให้โอวาทและแนวทางในการทำงานแก่บุคลากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงรายเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมมณฑารพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
30 27 สิงหาคม 2564CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ในงาน CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
31 04 สิงหาคม 2564ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในพิธี ได้จัดกิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสำรวจความต้องการเรียน ปัญหา อุปสรรค ของผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและรับฟังข้อเสนอแนะจากผุ้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ ห้อง Active Lerning (8213) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
32 02 สิงหาคม 2564แห่เทียนพรรษา ณ พุทธสถาน มร.ชร.เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
33 30 กรกฎาคม 2564ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ส่งบุคลากรเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการจัดหาวัคซีน ดูอัลบั้ม
34 22 กรกฎาคม 2564ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นกรรมการ 3.อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
35 18 กรกฎาคม 2564ร่วมพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง"เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
36 02 กรกฎาคม 2564ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2564เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 5/2564 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงษ์ เรือนคำ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
37 01 กรกฎาคม 2564ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ภายในงานประชุมมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ โดยมีบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับ 2 คน ได้แก่ 1. อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น) 2. นางสาวยุวลักษณ์ ภาษิตวิไลธรรม (รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ปฏิบัติการ สหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา) ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
38 30 มิถุนายน 2564บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ จำนวน 14 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการวิจัยในชื่อเรื่อง “การสร้างทีมรับมือภัยแผ่นดินไหวในชุมชน (CERT) ด้านสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมในจังหวัดเชียงราย” ณ ห้องประชุมมณฑารพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
39 30 มิถุนายน 2564ตรวจคัดกรองโควิค-19 ประชาชนพื้นที่ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าช่วยในการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่พี่น้องประชาชนพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จ.เชียงราย ก่อนการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
40 25 มิถุนายน 2564ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดูอัลบั้ม
41 10 มิถุนายน 2564COVID-19 Week ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษกิจฯเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยผศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรม COVID-19 Week ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ บ้านแม่หะป่าไร่ หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ดูอัลบั้ม
42 07 มิถุนายน 2564คัดกรอง ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิค19ให้กลุ่มเสี่ยงเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ช่วยทำหน้าที่คัดกรอง ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเชียงราย ณ ห้าง BigC 1 เชียงราย ดูอัลบั้ม
43 06 มิถุนายน 2564ประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย.- 30 ก.ย. 2564 ที่ห้าง Big C เชียงราย ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
44 04 มิถุนายน 2564ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2564เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564) ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
45 02 มิถุนายน 2564ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ดูอัลบั้ม
46 02 มิถุนายน 2564ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (รูปแบบออนไลน์)เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้อง CRRU ON AIR LIVE ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
47 21 พฤษภาคม 2564ตรวจเลือดบุคลากรกองคลัง มร.ชร.เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ลงพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจเลือดบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยทำการตรวจเลือดด้วยวิธี Rapid Test COVID 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
48 21 พฤษภาคม 2564คัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 8/2564เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 8/2564 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความมั่นใจ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
49 20 พฤษภาคม 2564ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูอัลบั้ม
50 13 พฤษภาคม 2564บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการบริหารงาน ดังนี้ 1. จะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง และไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 2. จะมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยการให้บริการตามมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ 3. จะให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 4. จะปลูกฝังวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ และค่านิยมสุจริตให้แก่บุคลากรทุกระดับ อันจะนำไปสู่การเป็นคณะมนุษยศาสตร์ที่ปลอดการทุจริตทั้งเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่อย่างสิ้นเชิง กรณีพบการทุจริตจะดำเนินมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำความผิดบนพื้นฐานหลักนิติธรรม 5. จะถ่ายทอดนโยบาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล มหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์การผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกิดการเรียนรู้และนำปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ดูอัลบั้ม
123