สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือมีการเรียนในกลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

อ่านเพิ่มเติม
banner-feature

ปรัชญา

"เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

สาขาวิชาที่เปิดสอน

event thumb
PH
Public Health
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
banner-feature
event thumb
OHS
occupational health and safety
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
banner-feature

สมัครเรียน ONLINE

ประเภทรับตรง ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) ปีการศึกษา 2566

สมัคร
course thumb
  • 2023-03-22

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/256.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-03-13

อบรมอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์เเละเจ้.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-03-10

ต้อนรับผู้บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ และ Dolphin aid corp เข้าเยี่ยมชมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ณัฐธเดชน์ ชุ่มปลั่ง ผอ.หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหาร Dolphin aid corp. คุณยูมิโก และคณะ ได้เข้.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-03-09

อบรมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต “ความปลอดภัยในโรงเรียน”

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการอบรมหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรี.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-03-08

อบรมการตรวจหาสารตกค้างในร่างกายจากน้ำอุปโภค-บริโภค

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์เเละเจ.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-02-28

Congratulations and Goodbye Senior EHP 2023

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดงาน Congratulations and Goodbye.....

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ

ปฎิทิน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ