ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ ชื่อไฟล์ เอกสาร
1 2022-09-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 2022-09-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 2022-09-02 เรื่อง ประกาศผูhชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 2022-09-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 2022-09-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่
6 2022-07-27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 2022-09-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 2022-07-27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 2022-08-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 2022-08-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 2022-08-18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 2022-08-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 2022-08-17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 2022-08-15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 2022-08-09 เรื่อง ประกาศผูhชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 2022-08-09 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 2022-08-08 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 2022-06-30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 2022-07-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 2022-08-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทางในจังหวัดเชียงราย วันที่ 8 ส.ค. 2565
22 2022-08-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 2022-07-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 2022-07-22 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 2022-07-22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 2022-05-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 2022-07-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 2022-07-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 2022-05-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 2022-07-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 2022-04-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 2022-06-20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 2022-06-17 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4294
34 2022-06-14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง เชียงราย-ชลบุรี วันที่ 16-18 มิ.ย. 2565
35 2022-06-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-3990
36 2022-06-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4990
37 2022-06-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38 2022-10-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39 2022-10-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-13000
40 2022-06-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2000
41 2022-06-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2000
42 2022-04-29 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1890.22
43 2022-01-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2700
44 2022-01-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4275
45 2022-05-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-9445
46 2022-05-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-3000
47 2022-05-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48 2022-05-20 เรื่องประกาศผู้ชนะการเช่าเหมารถตู้ปรับ อากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง เชียงราย-พะเยา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่รวมนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
49 2022-05-20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2560
50 2022-05-19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง อำเภอเมือง-อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
51 2022-12-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52 2022-11-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53 2022-11-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54 2022-12-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55 2022-12-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4875
56 2022-03-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57 2022-05-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๓ รายการ -7500 บาท
58 2022-05-05 เรื่อง ประกาศผูhชนะการเสนอราคา จhางถjายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1000 บ.
59 2022-03-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-เมษายน 2565
60 2022-04-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง เชียงราย-พะเยาวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ไม่รวมนํ้ามันเชื้อเพลิง
61 2022-04-28 ประกาศผู้ชนะเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทางจังหวัดเชียงราย - อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2565 ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
62 2022-04-26 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2700
63 2022-04-19 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-39500
64 2022-02-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-606
65 2022-11-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1876
66 2022-11-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67 2022-03-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
68 2022-07-04 เรื่อง ประกาศผูhชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69 2022-04-04 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70 2022-02-28 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๒ รายการ (ทะเบียนรถ นข๒๓๐๔ เชียงราย) โดย
71 2022-03-29 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72 2022-03-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา เชาเหมารถตูปรับอากาศ ขนสjงผูhโดยสารเสhนทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ 23-24 มีนาคม 2565
73 2022-03-17 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4360
75 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2150
76 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-11880
77 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-5850
78 2022-03-14 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
79 2022-11-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ ๑๖ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ไมรวมนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80 2022-02-22 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-14925
81 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -990
82 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1000
83 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4998
84 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-9950
85 2022-07-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-16920
86 2022-01-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-898
87 2022-04-03 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-19924
88 2022-04-03 เรื่ อง ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา เช่ าเหมารถตู้ ปรั บอากาศ ขนส่ งผู้ โดยสารเส้ นทาง ในจั งหวั ดเชี ยงรายวั นที่ ๙ -๑๐ มี นาคม ๒๕๖๕ ไม่ รวมน้ำ มั นเชื้ อเพลิ ง โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง
89 2022-01-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1560.09
90 2022-01-03 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4416
91 2022-02-28 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92 2022-02-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93 2022-02-22 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําแผนพับประชาสัมพันธ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94 2022-02-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือจํานวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95 2022-02-17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96 2022-04-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-มค 65
97 2022-07-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98 2022-04-02 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99 2022-04-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 2022-01-31 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 2022-01-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
102 2022-01-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงขๅ-1
103 2022-01-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
104 2022-01-24 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-24.1.65
105 2022-01-19 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1400
106 2022-01-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107 2022-01-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108 2022-12-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราค่า จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 2022-12-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราค่า จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 2022-12-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111 2022-01-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
112 2022-01-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113 2022-11-01 เรื่ อง ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา ซื้ อวั สดุ จำ นวน ๓ รายการ โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง
114 2022-04-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115 2021-12-20 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116 2021-12-17 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-17.12.64
117 2021-12-16 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-16.12.64
118 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-15.12.64
120 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
121 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-5000 บ
122 2021-12-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ-9820 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
123 2021-01-11 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-พย
124 2021-08-12 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
125 2021-02-12 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๗ รายการ
126 2021-02-12 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๔ รายการ
127 2021-01-11 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน ๑ รายการ
128 2021-11-29 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาเดินสายปลั๊กไฟ และ เปลี่ยนโคมไฟสองผนัง จํานวน ๒ รายการ
129 2021-11-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3400)
130 2021-11-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15885)
131 2021-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
132 2021-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
133 2021-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
134 2021-11-23 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
135 2021-11-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
136 2021-01-10 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ำดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-704
137 2021-11-16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-16/11/2564
138 2021-12-11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
139 2021-10-11 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140 2021-04-11 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-29600
141 2021-01-11 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําแผนพับและแฟมประชาสัมพันธ จํานวน ๓ รายการ
142 2021-10-25 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
143 2021-10-18 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 1 รายการ
144 2021-10-18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำ นวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
145 2021-06-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
146 2021-03-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
147 2021-03-09 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่มจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
148 2021-03-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาเดินสายไฟและสายแลนจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
149 2021-02-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150 2021-02-09 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
151 2021-07-30 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
153 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2
154 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
155 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อกลองถายภาพ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
156 2021-08-31 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
157 2021-08-26 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158 2021-08-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159 2021-08-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
160 2021-08-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
161 2021-08-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําปากกาประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162 2021-08-23 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
163 2021-08-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
164 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
165 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
167 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
168 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จํานวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
169 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
170 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
171 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
172 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
173 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
174 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
175 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
176 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
177 2021-06-30 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
178 2021-09-08 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
179 2021-09-08 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180 2021-05-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสเเกนเนอร์ จำนวน 1 รายการ 29,000 บาท
181 2021-05-08 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอรร์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
182 2021-05-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสเเกนเนอร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183 2021-04-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
184 2021-04-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
185 2021-03-08 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
186 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเขียนแบบกอสรางอาคาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
187 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําวีดีทัศน จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
188 2021-06-30 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
189 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
190 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
191 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192 2021-02-08 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
193 2021-07-29 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
194 2021-07-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 6,000 บาท
195 2021-07-23 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
196 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197 2021-07-23 รื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
198 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-8000
199 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
201 2021-07-23 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
202 2021-07-22 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
203 2021-07-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
204 2021-07-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
205 2021-07-20 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
206 2021-07-19 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-19.7.64
207 2021-07-19 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
208 2021-07-16 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
209 2021-07-15 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210 2021-07-15 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
211 2021-07-07 ระกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
212 2021-05-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมแซมครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ
213 2021-05-31 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
214 2021-05-31 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๒ รายการ (ทะเบียนรถ นข๒๓๐๔ เชียงราย)
215 2021-01-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
216 2021-01-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 19,980 บาท
217 2021-01-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
218 2021-01-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
219 2021-01-07 ประกาศซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ
220 2021-06-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 17,010 บาท
221 2021-06-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ 1,000 บาท
222 2021-06-28 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ
223 2021-06-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ
224 2021-06-18 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๒๔ รายการ
225 2021-06-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 10 รายการ
226 2021-06-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รายการ
227 2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 5,199 บาท
228 2019-04-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2,760บาท
229 2019-04-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ จำนวน 3,240 บาท
230 2019-04-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 7 รายการ จำนวน 1,950 บาท
231 2019-04-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 23 รายการ จำนวน 2,796 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
232 2019-02-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม 2 รายการ จำนวน 825 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
233 2019-04-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ จำนวน 4,305 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
234 2019-03-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
235 2019-03-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ จำนวน 594 บาท
236 2019-03-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ ทั้งสิ้น ๑,๑๔๐ บาท
237 2019-02-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
238 2019-02-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ จำนวน 3,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
239 2019-02-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
240 2019-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ จำนวน 2,510 บาท
241 2019-02-13 ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
242 2019-02-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
243 2019-01-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม 2 รายการ จำนวน 790 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
244 2019-02-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๑ งาน
245 2019-01-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 1 รายการ จำนวน 1,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
246 2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 1 รายการ จำนวน 700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
247 2019-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๓,๑๐๒ บาท
248 2019-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ จำนวน 2,885 บาท
249 2019-01-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ จำนวน 1,188 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250 2019-01-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 รายการ จำนวน 3,600 บาท
251 2018-12-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 4134.20 บาท
252 2019-01-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ จำนวน 4,320 บาท
253 2018-12-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ รายการ จำนวน ๔,๙๕๐ บาท
254 2018-12-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ ทั้งสิ้น ๔,๙๐๐ บาท
255 2018-12-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
256 2018-12-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
257 2018-12-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ
258 2018-12-06 ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ
259 2018-12-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
260 2018-12-03 ดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ 4935 บ
261 2018-11-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๒,๙๔๐ บาท
262 2017-11-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๑๑๒ บาท
263 2018-11-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 4520 บาท
264 2018-11-16 ประกาศจัดซื้อน้ำมัน 1795.96
265 2018-11-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗๐๐ บาท
266 2018-11-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ ๗๘๙ บาท
267 2018-11-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ ๖๐๐ บาท
268 2018-11-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ ๓,๐๐๐ บาท
269 2018-11-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๕๙๔ บาท
270 2018-11-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ 1000 บาท
271 2018-11-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 1813.66 บ
272 2018-10-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ 2000 บาท
273 2018-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๘๐๐ บาท
274 2018-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๘๐๐ บาท
275 2018-10-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ จำนวน 4,970 บาท
276 2018-10-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑,๐๕๖ บาท
277 2018-10-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๙๙๙ บาท
278 2018-10-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ๒,๗๒๘.๕๐ บาท
279 2018-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๐ บาท
280 2018-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๙๖๒ บาท
281 2018-09-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ จำนวน 2,470 บาท
282 2018-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ ๓,๐๙๓ บาท
283 2018-08-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท
284 2018-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 1435 บาท
285 2018-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท
286 2018-08-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๒๐๐ บาท
287 2017-10-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 7863 บาท
288 2018-08-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1760.65 บาท
289 2018-07-16 น้ำมัน 2437.12 บาท
290 2018-07-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๓,๗๔๐ บาท
291 2018-07-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐๐๐ บาท
292 2018-07-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 1000 [km
293 2018-07-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖๗๒ บาท
294 2018-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3100 บาท
295 2018-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๑๘๕ บาท
296 2018-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๘๘๐ บาท
297 2018-06-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๐๔๐ บาท
298 2018-06-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4951 บาท
299 2018-06-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ราคา 1,870 บาท
300 2018-06-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
301 2018-06-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
302 2018-06-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น 1,8๐๐ บาท
303 2018-06-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ราคา 2,600 บาท
304 2018-05-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๐๐๐ บาท
305 2018-05-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๕๐๐ บาท
306 2018-05-23 ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ
307 2018-05-15 วัสดุจำนวน 9 รายการ
308 2018-05-10 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
309 2018-05-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๘๘๐ บาท
310 2018-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙๑๐ บาท
311 2018-04-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๑๙๐ บาท
312 2018-04-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเติมน้ำยาแอร์รถตู้จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313 2018-04-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๔๕๘ บา
314 2018-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท
315 2018-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๒๕๕ บาท
316 2018-03-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ราคา 2,240 บาท
317 2018-03-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ 3200 บ
318 2018-03-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ 1509.20 บ
319 2018-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ 2400
320 2018-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ 2400
321 2018-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๐๐๐ บาท
322 2018-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๐๐๐ บาท
323 2018-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ ๒,๐๐๐ บาท
324 2018-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ราคา 672 บาท
325 2018-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
326 2018-02-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ ๒๙๗๘ บาท
327 2018-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖๘๐ บาท
328 2018-02-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ
329 2018-01-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ 1734.84
330 2018-01-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๐๐๐ บาท
331 2018-01-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๙๙๕ บาท
332 2018-01-24 จ้างซ่อมแผงโทรศัพท์
333 2018-01-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๒๖๐ บาท
334 2018-01-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๐๐๐ บาท
335 2018-01-18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ราคา ๙๐๖ บาท
336 2018-01-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-805
337 2018-01-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ๓,๗๔๕ บาท
338 2017-12-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๘๓๐ บาท
339 2017-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท
340 2017-11-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 960 บาท
341 2017-11-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโปสเตอร์ จำนวน 3 รายการ ราคา 2,100 บาท
342 2017-11-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500 บาท
343 2017-11-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุเคมีเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ
344 2017-11-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ ราคา ๒,๔๐๐ บาท
345 2017-11-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ รายการ
346 2017-11-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๖๐ บาท
347 2017-11-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๐๑๐ บาท
348 2017-10-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
349 2017-10-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๓๘๐ บาท
350 2017-10-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
351 2017-10-27 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
352 2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
353 2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
354 2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
355 2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
356 2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
357 2017-10-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
358 2017-10-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
359 2017-10-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวีดีทัศน์ จำนวน ๑ รายการ ๓,๐๐๐ บาท
360 2017-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ รายการ ๘๙๓ บาท
361 2017-10-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ๖๗๒ บาท
362 2017-10-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ๑,๐๐๐ บาท
363 2017-10-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ ๑,๐๐๐ บาท
364 2017-10-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมประตู จำนวน ๑ รายการ๓,๐๐๐ บาท
365 2017-10-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ ๖๘๐ บาท
366 2017-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ทั้งสิ้น ๑,๗๕๕ บาท
367 2017-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ๑,๕๒๐ บาท
368 2017-10-12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ