ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ ชื่อไฟล์ เอกสาร
1 2022-07-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 2022-07-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 2022-05-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 2022-07-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 2022-04-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 2022-06-20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 2022-06-17 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4294
8 2022-06-14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง เชียงราย-ชลบุรี วันที่ 16-18 มิ.ย. 2565
9 2022-06-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-3990
10 2022-06-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4990
11 2022-06-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 2022-10-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 2022-10-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-13000
14 2022-06-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2000
15 2022-06-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2000
16 2022-04-29 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1890.22
17 2022-01-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2700
18 2022-01-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4275
19 2022-05-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-9445
20 2022-05-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-3000
21 2022-05-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 2022-05-20 เรื่องประกาศผู้ชนะการเช่าเหมารถตู้ปรับ อากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง เชียงราย-พะเยา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่รวมนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
23 2022-05-20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2560
24 2022-05-19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง อำเภอเมือง-อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
25 2022-12-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 2022-11-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 2022-11-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 2022-12-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 2022-12-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4875
30 2022-03-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 2022-05-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๓ รายการ -7500 บาท
32 2022-05-05 เรื่อง ประกาศผูhชนะการเสนอราคา จhางถjายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1000 บ.
33 2022-03-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-เมษายน 2565
34 2022-04-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง เชียงราย-พะเยาวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ไม่รวมนํ้ามันเชื้อเพลิง
35 2022-04-28 ประกาศผู้ชนะเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทางจังหวัดเชียงราย - อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2565 ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
36 2022-04-26 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2700
37 2022-04-19 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-39500
38 2022-02-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-606
39 2022-11-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1876
40 2022-11-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41 2022-03-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
42 2022-07-04 เรื่อง ประกาศผูhชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43 2022-04-04 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44 2022-02-28 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๒ รายการ (ทะเบียนรถ นข๒๓๐๔ เชียงราย) โดย
45 2022-03-29 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46 2022-03-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา เชาเหมารถตูปรับอากาศ ขนสjงผูhโดยสารเสhนทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ 23-24 มีนาคม 2565
47 2022-03-17 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4360
49 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2150
50 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-11880
51 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-5850
52 2022-03-14 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
53 2022-11-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ ๑๖ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ไมรวมนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54 2022-02-22 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-14925
55 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -990
56 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1000
57 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4998
58 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-9950
59 2022-07-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-16920
60 2022-01-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-898
61 2022-04-03 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-19924
62 2022-04-03 เรื่ อง ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา เช่ าเหมารถตู้ ปรั บอากาศ ขนส่ งผู้ โดยสารเส้ นทาง ในจั งหวั ดเชี ยงรายวั นที่ ๙ -๑๐ มี นาคม ๒๕๖๕ ไม่ รวมน้ำ มั นเชื้ อเพลิ ง โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง
63 2022-01-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1560.09
64 2022-01-03 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4416
65 2022-02-28 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66 2022-02-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67 2022-02-22 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําแผนพับประชาสัมพันธ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
68 2022-02-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือจํานวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69 2022-02-17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70 2022-04-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-มค 65
71 2022-07-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72 2022-04-02 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
73 2022-04-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74 2022-01-31 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75 2022-01-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76 2022-01-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงขๅ-1
77 2022-01-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
78 2022-01-24 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-24.1.65
79 2022-01-19 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1400
80 2022-01-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
81 2022-01-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
82 2022-12-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราค่า จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83 2022-12-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราค่า จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
84 2022-12-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85 2022-01-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86 2022-01-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87 2022-11-01 เรื่ อง ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา ซื้ อวั สดุ จำ นวน ๓ รายการ โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง
88 2022-04-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
89 2021-12-20 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90 2021-12-17 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-17.12.64
91 2021-12-16 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-16.12.64
92 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-15.12.64
94 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-5000 บ
96 2021-12-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ-9820 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97 2021-01-11 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-พย
98 2021-08-12 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99 2021-02-12 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๗ รายการ
100 2021-02-12 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๔ รายการ
101 2021-01-11 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน ๑ รายการ
102 2021-11-29 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาเดินสายปลั๊กไฟ และ เปลี่ยนโคมไฟสองผนัง จํานวน ๒ รายการ
103 2021-11-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3400)
104 2021-11-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15885)
105 2021-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106 2021-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107 2021-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108 2021-11-23 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 2021-11-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 2021-01-10 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ำดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-704
111 2021-11-16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-16/11/2564
112 2021-12-11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113 2021-10-11 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114 2021-04-11 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-29600
115 2021-01-11 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําแผนพับและแฟมประชาสัมพันธ จํานวน ๓ รายการ
116 2021-10-25 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117 2021-10-18 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 1 รายการ
118 2021-10-18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำ นวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119 2021-06-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120 2021-03-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
121 2021-03-09 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่มจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
122 2021-03-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาเดินสายไฟและสายแลนจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
123 2021-02-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
124 2021-02-09 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
125 2021-07-30 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
126 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
127 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2
128 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
129 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อกลองถายภาพ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130 2021-08-31 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
131 2021-08-26 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
132 2021-08-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
133 2021-08-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
134 2021-08-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
135 2021-08-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําปากกาประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
136 2021-08-23 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
137 2021-08-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
138 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
139 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
141 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
142 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จํานวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
143 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
144 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
145 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
146 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
147 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
148 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
149 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
151 2021-06-30 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152 2021-09-08 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153 2021-09-08 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
154 2021-05-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสเเกนเนอร์ จำนวน 1 รายการ 29,000 บาท
155 2021-05-08 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอรร์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
156 2021-05-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสเเกนเนอร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
157 2021-04-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158 2021-04-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159 2021-03-08 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
160 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเขียนแบบกอสรางอาคาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
161 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําวีดีทัศน จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162 2021-06-30 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
163 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
164 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
165 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166 2021-02-08 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
167 2021-07-29 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
168 2021-07-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 6,000 บาท
169 2021-07-23 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
170 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
171 2021-07-23 รื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
172 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-8000
173 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
174 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
175 2021-07-23 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
176 2021-07-22 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
177 2021-07-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
178 2021-07-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
179 2021-07-20 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180 2021-07-19 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-19.7.64
181 2021-07-19 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
182 2021-07-16 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183 2021-07-15 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
184 2021-07-15 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
185 2021-07-07 ระกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
186 2021-05-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมแซมครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ
187 2021-05-31 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
188 2021-05-31 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๒ รายการ (ทะเบียนรถ นข๒๓๐๔ เชียงราย)
189 2021-01-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
190 2021-01-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 19,980 บาท
191 2021-01-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192 2021-01-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
193 2021-01-07 ประกาศซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ
194 2021-06-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 17,010 บาท
195 2021-06-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ 1,000 บาท
196 2021-06-28 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ
197 2021-06-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ
198 2021-06-18 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๒๔ รายการ
199 2021-06-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 10 รายการ
200 2021-06-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รายการ
201 2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 5,199 บาท
202 2019-04-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2,760บาท
203 2019-04-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ จำนวน 3,240 บาท
204 2019-04-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 7 รายการ จำนวน 1,950 บาท
205 2019-04-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 23 รายการ จำนวน 2,796 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
206 2019-02-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม 2 รายการ จำนวน 825 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
207 2019-04-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ จำนวน 4,305 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
208 2019-03-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
209 2019-03-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ จำนวน 594 บาท
210 2019-03-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ ทั้งสิ้น ๑,๑๔๐ บาท
211 2019-02-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
212 2019-02-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ จำนวน 3,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
213 2019-02-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
214 2019-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ จำนวน 2,510 บาท
215 2019-02-13 ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
216 2019-02-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
217 2019-01-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม 2 รายการ จำนวน 790 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
218 2019-02-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๑ งาน
219 2019-01-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 1 รายการ จำนวน 1,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220 2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 1 รายการ จำนวน 700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
221 2019-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๓,๑๐๒ บาท
222 2019-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ จำนวน 2,885 บาท
223 2019-01-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ จำนวน 1,188 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
224 2019-01-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 รายการ จำนวน 3,600 บาท
225 2018-12-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 4134.20 บาท
226 2019-01-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ จำนวน 4,320 บาท
227 2018-12-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ รายการ จำนวน ๔,๙๕๐ บาท
228 2018-12-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ ทั้งสิ้น ๔,๙๐๐ บาท
229 2018-12-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230 2018-12-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
231 2018-12-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ
232 2018-12-06 ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ
233 2018-12-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
234 2018-12-03 ดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ 4935 บ
235 2018-11-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๒,๙๔๐ บาท
236 2017-11-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๑๑๒ บาท
237 2018-11-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 4520 บาท
238 2018-11-16 ประกาศจัดซื้อน้ำมัน 1795.96
239 2018-11-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗๐๐ บาท
240 2018-11-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ ๗๘๙ บาท
241 2018-11-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ ๖๐๐ บาท
242 2018-11-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ ๓,๐๐๐ บาท
243 2018-11-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๕๙๔ บาท
244 2018-11-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ 1000 บาท
245 2018-11-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 1813.66 บ
246 2018-10-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ 2000 บาท
247 2018-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๘๐๐ บาท
248 2018-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๘๐๐ บาท
249 2018-10-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ จำนวน 4,970 บาท
250 2018-10-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑,๐๕๖ บาท
251 2018-10-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๙๙๙ บาท
252 2018-10-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ๒,๗๒๘.๕๐ บาท
253 2018-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๐ บาท
254 2018-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๙๖๒ บาท
255 2018-09-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ จำนวน 2,470 บาท
256 2018-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ ๓,๐๙๓ บาท
257 2018-08-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท
258 2018-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 1435 บาท
259 2018-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท
260 2018-08-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๒๐๐ บาท
261 2017-10-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 7863 บาท
262 2018-08-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1760.65 บาท
263 2018-07-16 น้ำมัน 2437.12 บาท
264 2018-07-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๓,๗๔๐ บาท
265 2018-07-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐๐๐ บาท
266 2018-07-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 1000 [km
267 2018-07-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖๗๒ บาท
268 2018-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3100 บาท
269 2018-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๑๘๕ บาท
270 2018-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๘๘๐ บาท
271 2018-06-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๐๔๐ บาท
272 2018-06-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4951 บาท
273 2018-06-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ราคา 1,870 บาท
274 2018-06-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
275 2018-06-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
276 2018-06-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น 1,8๐๐ บาท
277 2018-06-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ราคา 2,600 บาท
278 2018-05-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๐๐๐ บาท
279 2018-05-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๕๐๐ บาท
280 2018-05-23 ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ
281 2018-05-15 วัสดุจำนวน 9 รายการ
282 2018-05-10 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
283 2018-05-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๘๘๐ บาท
284 2018-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙๑๐ บาท
285 2018-04-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๑๙๐ บาท
286 2018-04-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเติมน้ำยาแอร์รถตู้จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
287 2018-04-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๔๕๘ บา
288 2018-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท
289 2018-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๒๕๕ บาท
290 2018-03-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ราคา 2,240 บาท
291 2018-03-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ 3200 บ
292 2018-03-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ 1509.20 บ
293 2018-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ 2400
294 2018-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ 2400
295 2018-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๐๐๐ บาท
296 2018-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๐๐๐ บาท
297 2018-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ ๒,๐๐๐ บาท
298 2018-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ราคา 672 บาท
299 2018-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300 2018-02-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ ๒๙๗๘ บาท
301 2018-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖๘๐ บาท
302 2018-02-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ
303 2018-01-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ 1734.84
304 2018-01-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๐๐๐ บาท
305 2018-01-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๙๙๕ บาท
306 2018-01-24 จ้างซ่อมแผงโทรศัพท์
307 2018-01-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๒๖๐ บาท
308 2018-01-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๐๐๐ บาท
309 2018-01-18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ราคา ๙๐๖ บาท
310 2018-01-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-805
311 2018-01-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ๓,๗๔๕ บาท
312 2017-12-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๘๓๐ บาท
313 2017-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท
314 2017-11-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 960 บาท
315 2017-11-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโปสเตอร์ จำนวน 3 รายการ ราคา 2,100 บาท
316 2017-11-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500 บาท
317 2017-11-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุเคมีเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ
318 2017-11-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ ราคา ๒,๔๐๐ บาท
319 2017-11-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ รายการ
320 2017-11-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๖๐ บาท
321 2017-11-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๐๑๐ บาท
322 2017-10-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
323 2017-10-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๓๘๐ บาท
324 2017-10-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
325 2017-10-27 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
326 2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
327 2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
328 2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
329 2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
330 2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
331 2017-10-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
332 2017-10-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
333 2017-10-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวีดีทัศน์ จำนวน ๑ รายการ ๓,๐๐๐ บาท
334 2017-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ รายการ ๘๙๓ บาท
335 2017-10-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ๖๗๒ บาท
336 2017-10-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ๑,๐๐๐ บาท
337 2017-10-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ ๑,๐๐๐ บาท
338 2017-10-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมประตู จำนวน ๑ รายการ๓,๐๐๐ บาท
339 2017-10-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ ๖๘๐ บาท
340 2017-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ทั้งสิ้น ๑,๗๕๕ บาท
341 2017-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ๑,๕๒๐ บาท
342 2017-10-12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ