ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ ชื่อไฟล์ เอกสาร
1 2023-05-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 2023-05-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 2023-05-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 2023-05-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 2023-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 2023-05-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 2023-05-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 2023-05-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 2023-05-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบํารุงรักษารถตู้ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 2023-04-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 2023-04-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 2566-04-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําตรายาง จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 2023-03-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 2023-03-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 2023-03-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 2023-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 2023-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 2023-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 2023-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 2023-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 2023-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 2023-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 2023-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 2023-02-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 2023-02-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายปลั๊กไฟ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 2023-02-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 2023-02-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 2023-02-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 2023-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 2023-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 2023-02-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 2023-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 2023-02-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง เชียงราย - เชียงใหม่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34 2023-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 2023-02-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36 2023-01-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37 2023-02-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง เชียงราย-เชียงใหม่ วันที่ ๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
38 2023-01-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เส้นทางการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39 2023-01-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40 2023-02-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงราย วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41 2023-02-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงราย วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42 2023-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43 2023-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44 2023-01-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงราย วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45 2023-01-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงราย วันที่ ๓ㅇ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46 2023-01-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47 2023-01-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสาย HDMI จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48 2023-01-19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําป้าย ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49 2023-01-16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง เชียงราย - เชียงใหม่ ลำปางวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50 2022-12-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51 2023-01-10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52 2023-01-10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จํานวน ๓ รายการ
53 2022-12-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54 2022-12-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําวิดีโอผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55 2022-12-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56 2022-12-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57 2022-12-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58 2022-12-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59 2022-10-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60 2022-12-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทางในจังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
61 2022-12-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทางในจังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๖ รันวาคม ๒๕๖๕ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62 2022-12-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63 2022-12-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64 2022-12-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65 2022-12-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66 2022-12-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67 2022-12-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทางในจังหวัดเชียงราย วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
68 2022-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69 2022-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70 2022-12-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทางจังหวัดเชียงราย วันที่ ๗ -๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
71 2022-12-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง ในจังหวัดเชียงราย วันที่ ๑0 ธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72 2022-12-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง ในจังหวัดเชียงราย วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
73 2022-12-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74 2022-10-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75 2022-11-30 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76 2022-11-30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบครุภัณฑ์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
77 2022-11-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78 2022-11-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจำลองสถานการณ์ติดตามสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
79 2022-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง จังหวัดเชียงราย-ชลบุรี วัน ที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80 2022-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง ในจังหวัดเชียงราย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
81 2022-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง ในจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
82 2022-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83 2022-11-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
84 2022-11-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85 2022-11-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86 2022-11-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87 2022-11-22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง ในจังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
88 2022-11-22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง ในจังหวัดเชียงราย วันที ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่รวมนํ้ามันเชื้อเพลิง
89 2022-11-22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง เชียงราย - เชียงใหม่ วันที ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่รวมนํ้ามันเชื้อเพลิง
90 2022-11-22 รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน ๑ รายการ
91 2022-11-21 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92 2022-11-11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93 2022-11-11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94 2022-10-03 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95 2022-10-03 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96 2022-10-27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97 2022-10-27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98 2022-11-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอนํ้าร้อนแรงดันสูง (Autoclave) จํานวน ๑
99 2022-10-27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 2022-11-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 2022-11-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
102 2022-11-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103 2022-11-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง จังหวัดเชียงราย-น่าน วันที 4-7 พ.ย. 2565
104 2022-10-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จางถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
105 2022-10-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106 2022-10-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107 2022-10-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108 2022-10-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 2022-10-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 2022-10-19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เย็น จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111 2022-10-19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
112 2022-09-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113 2022-09-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114 2022-09-02 เรื่อง ประกาศผูhชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115 2022-09-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116 2022-09-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่
117 2022-07-27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118 2022-09-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119 2022-07-27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120 2022-08-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
121 2022-08-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
122 2022-08-18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
123 2022-08-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
124 2022-08-17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
125 2022-08-15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
126 2022-08-09 เรื่อง ประกาศผูhชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
127 2022-08-09 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
128 2022-08-08 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
129 2022-06-30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
131 2022-07-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
132 2022-08-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทางในจังหวัดเชียงราย วันที่ 8 ส.ค. 2565
133 2022-08-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
134 2022-07-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
135 2022-07-22 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
136 2022-07-22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
137 2022-05-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
138 2022-07-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
139 2022-07-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140 2022-05-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
141 2022-07-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
142 2022-04-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
143 2022-06-20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
144 2022-06-17 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4294
145 2022-06-14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง เชียงราย-ชลบุรี วันที่ 16-18 มิ.ย. 2565
146 2022-06-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-3990
147 2022-06-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4990
148 2022-06-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
149 2022-10-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150 2022-10-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-13000
151 2022-06-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2000
152 2022-06-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2000
153 2022-04-29 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1890.22
154 2022-01-06 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2700
155 2022-01-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4275
156 2022-05-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-9445
157 2022-05-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-3000
158 2022-05-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159 2022-05-20 เรื่องประกาศผู้ชนะการเช่าเหมารถตู้ปรับ อากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง เชียงราย-พะเยา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่รวมนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
160 2022-05-20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2560
161 2022-05-19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง อำเภอเมือง-อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
162 2022-12-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
163 2022-11-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
164 2022-11-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
165 2022-12-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166 2022-12-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4875
167 2022-03-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
168 2022-05-05 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๓ รายการ -7500 บาท
169 2022-05-05 เรื่อง ประกาศผูhชนะการเสนอราคา จhางถjายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1000 บ.
170 2022-03-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-เมษายน 2565
171 2022-04-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง เชียงราย-พะเยาวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ไม่รวมนํ้ามันเชื้อเพลิง
172 2022-04-28 ประกาศผู้ชนะเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทางจังหวัดเชียงราย - อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2565 ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
173 2022-04-26 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2700
174 2022-04-19 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-39500
175 2022-02-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-606
176 2022-11-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1876
177 2022-11-04 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
178 2022-03-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
179 2022-07-04 เรื่อง ประกาศผูhชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180 2022-04-04 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
181 2022-02-28 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๒ รายการ (ทะเบียนรถ นข๒๓๐๔ เชียงราย) โดย
182 2022-03-29 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183 2022-03-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา เชาเหมารถตูปรับอากาศ ขนสjงผูhโดยสารเสhนทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ 23-24 มีนาคม 2565
184 2022-03-17 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
185 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4360
186 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2150
187 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-11880
188 2022-03-14 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-5850
189 2022-03-14 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
190 2022-11-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง ในจังหวัดเชียงรายวันที่ ๑๖ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ไมรวมนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
191 2022-02-22 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-14925
192 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -990
193 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1000
194 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4998
195 2022-08-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-9950
196 2022-07-03 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-16920
197 2022-01-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-898
198 2022-04-03 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-19924
199 2022-04-03 เรื่ อง ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา เช่ าเหมารถตู้ ปรั บอากาศ ขนส่ งผู้ โดยสารเส้ นทาง ในจั งหวั ดเชี ยงรายวั นที่ ๙ -๑๐ มี นาคม ๒๕๖๕ ไม่ รวมน้ำ มั นเชื้ อเพลิ ง โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง
200 2022-01-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1560.09
201 2022-01-03 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-4416
202 2022-02-28 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
203 2022-02-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
204 2022-02-22 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําแผนพับประชาสัมพันธ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
205 2022-02-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือจํานวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
206 2022-02-17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
207 2022-04-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-มค 65
208 2022-07-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
209 2022-04-02 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210 2022-04-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
211 2022-01-31 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
212 2022-01-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
213 2022-01-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงขๅ-1
214 2022-01-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
215 2022-01-24 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-24.1.65
216 2022-01-19 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1400
217 2022-01-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
218 2022-01-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
219 2022-12-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราค่า จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220 2022-12-01 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราค่า จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
221 2022-12-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
222 2022-01-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
223 2022-01-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
224 2022-11-01 เรื่ อง ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา ซื้ อวั สดุ จำ นวน ๓ รายการ โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง
225 2022-04-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
226 2021-12-20 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
227 2021-12-17 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-17.12.64
228 2021-12-16 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-16.12.64
229 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-15.12.64
231 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
232 2021-12-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-5000 บ
233 2021-12-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ-9820 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
234 2021-01-11 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-พย
235 2021-08-12 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
236 2021-02-12 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๗ รายการ
237 2021-02-12 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๔ รายการ
238 2021-01-11 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน ๑ รายการ
239 2021-11-29 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาเดินสายปลั๊กไฟ และ เปลี่ยนโคมไฟสองผนัง จํานวน ๒ รายการ
240 2021-11-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3400)
241 2021-11-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15885)
242 2021-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
243 2021-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
244 2021-11-24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
245 2021-11-23 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
246 2021-11-15 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
247 2021-01-10 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ำดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-704
248 2021-11-16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-16/11/2564
249 2021-12-11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250 2021-10-11 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
251 2021-04-11 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-29600
252 2021-01-11 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําแผนพับและแฟมประชาสัมพันธ จํานวน ๓ รายการ
253 2021-10-25 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
254 2021-10-18 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 1 รายการ
255 2021-10-18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำ นวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
256 2021-06-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
257 2021-03-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
258 2021-03-09 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่มจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
259 2021-03-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาเดินสายไฟและสายแลนจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
260 2021-02-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
261 2021-02-09 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
262 2021-07-30 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
263 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
264 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2
265 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
266 2021-01-09 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อกลองถายภาพ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
267 2021-08-31 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
268 2021-08-26 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
269 2021-08-25 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
270 2021-08-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
271 2021-08-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
272 2021-08-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําปากกาประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
273 2021-08-23 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
274 2021-08-18 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
275 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
276 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
277 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
278 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
279 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จํานวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
280 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
281 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
282 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
283 2021-08-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
284 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
285 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
286 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
287 2021-11-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1
288 2021-06-30 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
289 2021-09-08 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
290 2021-09-08 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
291 2021-05-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสเเกนเนอร์ จำนวน 1 รายการ 29,000 บาท
292 2021-05-08 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอรร์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
293 2021-05-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสเเกนเนอร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
294 2021-04-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
295 2021-04-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
296 2021-03-08 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
297 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเขียนแบบกอสรางอาคาร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
298 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําวีดีทัศน จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
299 2021-06-30 รื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
301 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
302 2021-02-08 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
303 2021-02-08 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
304 2021-07-29 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
305 2021-07-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 6,000 บาท
306 2021-07-23 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
307 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
308 2021-07-23 รื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-8000
310 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
311 2021-07-23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
312 2021-07-23 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
313 2021-07-22 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
314 2021-07-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
315 2021-07-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
316 2021-07-20 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
317 2021-07-19 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-19.7.64
318 2021-07-19 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
319 2021-07-16 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมครุภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
320 2021-07-15 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
321 2021-07-15 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
322 2021-07-07 ระกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
323 2021-05-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมแซมครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ
324 2021-05-31 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
325 2021-05-31 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน ๒ รายการ (ทะเบียนรถ นข๒๓๐๔ เชียงราย)
326 2021-01-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสารจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
327 2021-01-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 19,980 บาท
328 2021-01-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
329 2021-01-07 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
330 2021-01-07 ประกาศซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ
331 2021-06-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 17,010 บาท
332 2021-06-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ 1,000 บาท
333 2021-06-28 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางถายเอกสาร จํานวน ๒ รายการ
334 2021-06-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ
335 2021-06-18 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจํานวน ๒๔ รายการ
336 2021-06-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 10 รายการ
337 2021-06-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รายการ
338 2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 5,199 บาท
339 2019-04-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2,760บาท
340 2019-04-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ จำนวน 3,240 บาท
341 2019-04-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 7 รายการ จำนวน 1,950 บาท
342 2019-04-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 23 รายการ จำนวน 2,796 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
343 2019-02-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม 2 รายการ จำนวน 825 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
344 2019-04-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ จำนวน 4,305 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
345 2019-03-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
346 2019-03-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ จำนวน 594 บาท
347 2019-03-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ ทั้งสิ้น ๑,๑๔๐ บาท
348 2019-02-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
349 2019-02-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ จำนวน 3,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
350 2019-02-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
351 2019-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ จำนวน 2,510 บาท
352 2019-02-13 ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
353 2019-02-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
354 2019-01-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม 2 รายการ จำนวน 790 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
355 2019-02-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๑ งาน
356 2019-01-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 1 รายการ จำนวน 1,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
357 2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 1 รายการ จำนวน 700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
358 2019-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๓,๑๐๒ บาท
359 2019-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ จำนวน 2,885 บาท
360 2019-01-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ จำนวน 1,188 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
361 2019-01-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 รายการ จำนวน 3,600 บาท
362 2018-12-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 4134.20 บาท
363 2019-01-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ จำนวน 4,320 บาท
364 2018-12-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ รายการ จำนวน ๔,๙๕๐ บาท
365 2018-12-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ ทั้งสิ้น ๔,๙๐๐ บาท
366 2018-12-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
367 2018-12-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
368 2018-12-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ
369 2018-12-06 ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ
370 2018-12-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
371 2018-12-03 ดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ 4935 บ
372 2018-11-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๒,๙๔๐ บาท
373 2017-11-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๑๑๒ บาท
374 2018-11-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 4520 บาท
375 2018-11-16 ประกาศจัดซื้อน้ำมัน 1795.96
376 2018-11-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗๐๐ บาท
377 2018-11-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ ๗๘๙ บาท
378 2018-11-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ ๖๐๐ บาท
379 2018-11-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ ๓,๐๐๐ บาท
380 2018-11-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๕๙๔ บาท
381 2018-11-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ 1000 บาท
382 2018-11-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 1813.66 บ
383 2018-10-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ 2000 บาท
384 2018-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๘๐๐ บาท
385 2018-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๘๐๐ บาท
386 2018-10-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ จำนวน 4,970 บาท
387 2018-10-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑,๐๕๖ บาท
388 2018-10-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๙๙๙ บาท
389 2018-10-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ๒,๗๒๘.๕๐ บาท
390 2018-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๐ บาท
391 2018-10-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๙๖๒ บาท
392 2018-09-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ จำนวน 2,470 บาท
393 2018-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ ๓,๐๙๓ บาท
394 2018-08-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท
395 2018-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 1435 บาท
396 2018-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท
397 2018-08-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๒๐๐ บาท
398 2017-10-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 7863 บาท
399 2018-08-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1760.65 บาท
400 2018-07-16 น้ำมัน 2437.12 บาท
401 2018-07-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๓,๗๔๐ บาท
402 2018-07-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐๐๐ บาท
403 2018-07-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 1000 [km
404 2018-07-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖๗๒ บาท
405 2018-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3100 บาท
406 2018-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๑๘๕ บาท
407 2018-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๘๘๐ บาท
408 2018-06-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๐๔๐ บาท
409 2018-06-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4951 บาท
410 2018-06-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ราคา 1,870 บาท
411 2018-06-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
412 2018-06-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
413 2018-06-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น 1,8๐๐ บาท
414 2018-06-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ราคา 2,600 บาท
415 2018-05-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๐๐๐ บาท
416 2018-05-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๕๐๐ บาท
417 2018-05-23 ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ
418 2018-05-15 วัสดุจำนวน 9 รายการ
419 2018-05-10 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
420 2018-05-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๘๘๐ บาท
421 2018-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙๑๐ บาท
422 2018-04-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๑๙๐ บาท
423 2018-04-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเติมน้ำยาแอร์รถตู้จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
424 2018-04-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๔๕๘ บา
425 2018-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท
426 2018-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๒๕๕ บาท
427 2018-03-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ราคา 2,240 บาท
428 2018-03-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ 3200 บ
429 2018-03-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ 1509.20 บ
430 2018-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ 2400