อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร
ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย