อาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์