อาจารย์สุเนตรา สมกำลัง
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์