อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์