อาจารย์กรรณิการ์ เทพกิจ
ประธานสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย