อาจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม

Manuchet Manotham

Stay Informed

Subscribe to Our Newsletter
Your subscribe request has been sent!
Submit

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5377 6526, แฟกซ์ 0 5377 6527