ค้นข้อมูลด้านการวิจัย

ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการระบาด ในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการเรียนการสอนแบบปกติ อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ
2 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีทั่วไป โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อช่วยเพื่อนของนักศึกษาสาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา
3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคเหา ในโรงเรียนนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ
4 ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ
5 ภาวะสุขภาพทางกายและทางสังคมของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสต์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย
6 ภาวะสุขภาพทางจิตและจิตวิญญาณของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ
7 ระดับความเครียดของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ
8 ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ตับ บริเวณลุ่มน้ำกก อำเภอเมื่อง จังหวัดเชียงราย อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

Searching: Discovery Service for CHIANGRAI RAJABHAT UNIV

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง